DIGEQ

Cieľom projektu drobného partnerstva FUTUREG, GLAFKA,FAZEKAS je podpora digitálnych vedomostí, rastu digitálnej inteligencie pomocou emocionálnej rovnováhy mladých, ktoré vytvárajú emocionálne techniky rezolúcie online konfliktov a tzv. výuka emocioných komepetencí pre mladých ľudí. Je to spôsob prevencie bullying a kyberšikany pomocou výmeny skúsenosti, best practice, tréningu mladých trénerov pomocou participácie a vývoja učebných pláno pre neformálne vzdelávanie mladých v oblasti digitálnej reziliencie. Priorita digitálnej transformácie a rast digitálnej inteligencie pomocou emocionálnej kvality mladých výzvou EU Safer Internet. Partneri projektu cítia zodpovednosť za vhodné poskytnutiedigitálnych vedomostí pre mladých pre online vzdelávanie v inštitúciách v EÚ. DIGEQ je spoločný mládežnícky koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí a mladých ľudí projektu v online prostredí – nielen kvôli pandémii COVID 19, ale celkovo kvôli digitálnej transformácií súčasnej doby. V marci 2020 sa deti a mládež zrazu ocitli v nečakanej situácii, ktorá všetkých nútila sa naučiť odborné digitálne vedomosti. Ak sami mladí a deti alebo spoločenské kampane nezareagujú včas na zvýšenie povedomia a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti aňna nete.

HORIZONTÁLNE princípy: Riešenie digitálnej transformácie prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity
Priority:

  1. Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo
  2. Mládež: Zvýšenie kvality, inovácií a uznania práce s mládežou
  3. Nové vzdelávacie a vyučovacie metódy a prístupy
  4. Digitálna práca s mládežou
  5. Digitálne zručnosti a kompetencie

Digitálna EQ vo forme mediačného semináru v Dunajskej Strede