UPSVAR Nestrať prácu vzdelávaj sa : Grantový a projektový management

Projektový a grantový management
Praktický vzdelávací kurz pre záujemcov o zamestnanie, ktorí si hľadajú prácu v oblasti projektového managementu, pre neziskové organizácie o tom, čo potrebujete vedieť o rozvoji projektov, aby ste mohli napísať, implementovať a dokončiť úspešný projekt.
Chcete implementovať novú myšlienku v regióne alebo v biznise, ale neviete, ako na to a kde si na to nájsť zdroj? Aj keď viete, kam sa prihlásiť, neviete, ako začať? Možno ste už napísali žiadosť, ale tá nebola úspešná a chcete ju prepracovať? Chcete prehľad o svete žiadostí a grantov? Alebo len jednoducho získať nové vedomosti o zaujímavej téme, ktorá by vám mohla otvoriť nové obzory a pracovné príležitosti?
Koho by mohlo zaujímať školenie?
=záujemcovia o prácu, ktorí si hľadajú prácu v oblasti projektového alebo grantového managementu
=občianske združenia, neziskové organizácie, obce kultúrne a iné neziskové inštitúcie

Modul kurzu: Vzdelávací workshopov o tom, čo potrebujete vedieť o svete tendrov, grantov a žiadostí, aby ste dokončili úspešný projekt. Chceli by ste zrealizovať svoj nápad pre verejnoprospešný účel, no neviete, kde zohnať zdroje? Aj keď viete, kde sa prihlásiť, neviete, ako začať? Možno ste už podali žiadosť, ale v tom čase nebola úspešná a chceli by ste ju upraviť? Chceli by ste získať prehľad vo svete aplikácií? Alebo len chcete získať nové poznatky o zaujímavej téme, ktorá vám môže otvoriť nové obzory? Čo sa môžete naučiť počas tréningového programu?

Obsah kurzu PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – 10 modulov

 1. Definícia projektu, definícia managementu, dobré príklady, medzinárodné projekty,
 2. Základy projektového manažmentu, myšlienka projektu, budovanie projektového tímu,
 3. Príprava akčného a strrategického plánu,
 4. Vyhľadávanie vhodných príležitostí rastu,startupy, akcelerátory, projekty,projektové a startupové výzvy, aktuálne dotácie pre firmy,
 5. Úvod do domácich, európskych a medzinárodných projektových systémov,
 6. Efektívny digitálny systém implementácie návrhov, príprava marketingového plánu,
 7. Budovanie projektového tímu,management európskych a medzinárodných systémoch,HR projektu (ľudské zdroje),
 8. Systém implementácie projektov v konkrétnych odvetviach, príprava finančného projektového plánu,
 9. Systém monitoringu, kontroling, záverečné správy, aktuálne podnikateľské, príprava kontrolingové plánu,
 10. Základy projektového managementu pre task-oriented a people-oriented manažérov, základy riadenie ľudí pod stresom, základy riadenia mikromanatementu delegácia úloh, Eisenhowerova matica

Obsah kurzu (GRANTOVÝ MANAGEMENT – 10 modulov)

 1. Dotačné systémy EÚ, štrukturálne fondy, myšlienka projektu,projektové myslenie v grantoch,
 2. Workshop, budovanie projektového tímu, SMART ciele,
 3. Vyhľadávanie vhodných projektových žiadostí a výziev, orientácia v domácich, európskych a medzinárodných výzvach,
 4. Efektívny systém implementácie projektov, príprava projektového návrhu,Ganttove diagramy,
 5.  Vyhľadávanie ponúk, orientácia v domácich, európskych a medzinárodných systémoch,príprava projektového návrhu,
 6. Efektívny systém implementácie projektov, príprava projektového plánu,
 7. Kvalitné, obsahovo a formálne vhodné spracovanie grantov, príprava projektovej implementačnej stratégie,,
 8. Správy a reporting, systém monitoringu grantov, identifikátory a merateľné ukazovateľe, impact projektu,
 9. Kontroling, záverečné  a hodnotiace, interim správy, priebežmé čerpanie a žiadosti o platbu,
 10. Vyúčtovanie projektov, verejné obstarávanie, finančné riadenie grantov.

Kombinované INTENZÍVNE kurzy GRANTOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGER = PROJEKTOVÝ MANAGEMENT + GRANTOVÝ MANAGEMENT

Termíny najbližších kurzov: podľa dohody a počtu záujemcov priebežne

 • ZOZ  – Záujemca o zamestnanie popri zamestnaní, pracujúci v riadnom pracovnom harmonograme, voľnejšie tempo
 • ZOZ – Záujemca o zamestnanie popri zamestnaní, pracujúci vo flexibilnom pracovnom harmonograme, intenzívnejšie tempo
 • ZOZ – Záujemca o zamestnanie popri zamestnaní, projektový manager, SZČO, pracujúci vo flexibilnom pracovnom harmonograme, intenzívnejšie tempo
Čo sa naučíte pre novú pozíciu projektový manažér – grantový manažér?
 • riadenie projektov, plánovanie, kontroling, finančný management, marketingový management
 • projektový tím a delegovanie
 • projektové myslenie a strategické vnímanie
 • akčný plán, strategický plán a praktické vedomosti pre
 • sledovanie aktuálnych výziev a možnosti čerpania štrukturálnych fondov, dotácií a grantov
 • konzultovanie možnosti spracovania a predkladania projektových zámerov s jednotlivými organizačnými zložkami,
 • vypracovávanie žiadostí o finančný príspevok financovaných z externých finančných zdrojov,
 • implementácia, koordinácia a riadenie projektov financovaného z externých finančných zdrojov,
 • zastrešenie plynulých procesov na priebežnú implementáciu a monitorovanie aktivít projektu a predkladanie dokumentácie priebežného a následného monitorovania podľa Príručky a usmernenia poskytovateľa finančnej pomoci,
 • riadenie projektových tímov k implementácii projektu,
 • komunikácia s poskytovateľmi finančnej pomoci (Sprostredkovateľský orgán, Riadiaci orgán a pod.),
 • zodpovednosť za implementáciu a finančné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia zdrojov finančnej pomoci, platnými právnymi predpismi, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa finančnej pomoci,
 • zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu, finančného plánu projektu, za čerpanie rozpočtu a za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, za prípravu a včasné predkladanie ŽoP,
 • sledovať platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ.
Kde sa viete na pracovnom trhu uplatniť?
 • Fundraising manager
 • Projekt manager
 • Grantový manager
 • Referent EÚ fondov a dotácií
 • Koordinátor EÚ projektov
 • Vedúci neziskovej organizácie
Čo Vás môže zaujímať na školení?
 • ako si nájsť vhodné zdroje (fundraisovať) pre biznis plán
 • ako na to so startupmi  a s podnikateľskými dotáciami
 • aké dotácie si vybrať z administratívne menej náročných pre rozvojové účely ako napr. Vyšehradský fond, žiadosti, Nórsky fond, Erasmus+ a iné
 • aké bruselské výzvy sú aktuálne otvorené napr. Erasmus+ ,CERV,Horizont 2020, Európa pre občanov, Kreatívna Európa a iné
Základné informácie kurzu
 • Organizátor: FutuReg PT, www.futureg.sk
 • Miesto: ONLINE, Meets záujemcovia po registrácii dostanú odkaz na prihlásenie.
 • Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa školiace materiály, prezentácie, prípadové štúdie a vyzdvihnutie zadaní počas kurzu
 • Účastníci celej série školení získavajú certifikát v oblasti grantového a/alebo projektového managementu. (1500 eur)
 • Kurz prebieha pri minimálnom počte 3 a maximálne 10 účastníkoch, účastníci dostanú online vstup po registrácii k učebným materiálom.
 • Školiteľka PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. je lektorkou, konzultantkou v oblasti EÚ fondov, projektovým manažérom s certifikátom PRINCE 2, predsedkyňou o.z. FutuReg, manažuje medzinárodné projekty, je vysokoškolským lektorom a pre predmety Regionálna ekonomická politika EÚ, Management programov a projektov EÚ na Katedre Medzinárodného Managementu,  Fakulty Managementu Univerzity Komenského, kde vedie študentov k praktickej práci počas cvičení. Taktiež lektoruje predmety spojené so sociálnymi vedami a s výskumom ako Sociológia, Metodológia výskumu na Vysokej škole Svätej Alžbety na detašovanom pracovisku v Dunajskej Strede. Je spoluautorkou univerzitnej učebnice Regionálna ekonomická politika EÚ a spoluautorkou publikácií v oblasti projektov a regionálneho rozvoja. Projektová výučba sa realizuje pod záštitou Katedry Medzinárodného Managementu,  Fakulty Managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Tešíme sa na vás na online školení!

Ako sa prihlásiť?

 • Môžete sa prihlásiť a informovať e-mailom na oz@futureg.sk, telefonicky na 0917737076 s krátkou informáciou o tom, čo Vás v danej téme najviac zaujíma a aká je Vaša predstava na uplatnení sa na pracovnom trhu.
 •  V PRÍPADE VÁŽNÉHO záujmu sa registrujte cez https://docs.google.com/…/1bQnpTkPBB1AyJPdq4LUZ9AOdw4x…/

Kedy prebiehajú kurzy?

Náš kurz prebieha priebežne termínoch  po vzájomnej dohode počas pracovných dní. Možnosť absolvovať online alebo offline v okrese Dunajská Streda.
 • POZOR OD JANUÁRA MÁME TEMATICKY ROZLÍŠENÉ KURZY PODĽA CIEĽOVÝCH SKUPÍN
 • GRANTOVÝ MANAGEMENT každý deň počas 20 dní (100 hodín) tempo vhodné pre pracujúcich v TPP popri zamestnaní, tematicky vhodnejší pre neziskový a verejný sektor
 • GRANTOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 1každý deň počas 10 dní  (100 hodín) intenzívny denný kurz, tempo vhodné pre polovičný úväzok, SZČO, flexibilne a voľnejšie zamestnaných
 • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT každý deň počas 20 dní (100 hodín) tempo vhodné pre pracujúcich popri zamestnaní a pre čiastočne, flexibilne a voľnejšie zamestnaných

Farby označujú tempo kurzu podľa časových možností kandidátov, na intenzívnych kurzoch sa školí cez deň a pracuje sa individuálne vo večerných hodinách na projektoch a na úlohách. Na menej intenzívnych kurzov sa školí podľa dohody po pracovnom čase alebo cez víkendy.

Záujemca si eviduje svoje hodiny počas kurzu podľa odpočúvaných Meets hodín, študijných materiálov, ďalej si eviduje čas potrebný na prípravu projektovej žiadosti a/alebo splnenie projektových úloh. Cieľom kurzu je samostatná tvorba projektov a žiadostí EÚ.

Organizátor  vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu dátumu na skorší alebo neskorší.

Kurz je možné opakovať a kombinovať (z viacerých dátumov), aby účastník dosiahol počet hodín 100 trávených na reálnom projekte alebo grante.

Vysvetlivky:

 • oranžový kurz = intenzívny kurz (100 hodín za 10 dní), vhodné pre študentov, pre  internistov, pre matky na materskej a rodičovskej dovolenke, na pracujúcich part-time
 • zelený kurz = normálne tempo (100 hodín za 20 dní), vhodné pre pracujúcich
 • modrý kurz = normálne tempo v praktickom prostredí ( 100 hodín za 20 dní) vhodné pre pracujúcich vo firemnom prostredí

Prečo sú kurzy takéto intenzívne?
Ak sa chcete stať grantovým a projektovým managérom, je potrebné pochopiť dátumy, termíny a pracovať na čas, ktorý si niekedy vyžaduje extrémne podmienky tzv. „last minute“ .

Na kurzoch vypracuvávame reálny projekt, ktorý sa musí odovzdať na „deadline“ organizátor si vyhradzuje právo na zmenu dátumu na skorší alebo neskorší termín podľa konkrétnych požiadaviek ZoZ, klienta.

Ako sa kurz uhrádza?

 • Cena komplexného vzdelávacieho kurzu 100 hodín zahrňuje 40 hodín prednášok so 60 hodinovou praktickou výukou popri jobshadowingu, projektovými úlohami a konzultáciami vo forme konkrétneho pripraveného projektu alebo grantovej žiadosti v hodnote 1500 EUR.
 • Ak chcete kurz absolvovať úplne zadarmo, tak sa zaregistrujte ako ZoZ na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Chcete mať viac informácii o tom ako absolvovať kurz zadarmo?

REFERENCIE: Čo o nás povedali účastníci?

Tento kurz je naozaj kreatívny a praktický. Viem to  do budúcna využiť ako účtovníčka pre poradenstvo mojich klientov a rozšíriť si na trhu práce moje príležitosti. (Nika, Svidník)

Po kurze som sa uplatnila v mestskom kultúrnom centre a pracujem s projektami  aktívne, prihlásiť na pozície ako ako referent verejného obstarávanie pre eurofondy, a myslím si, že tieto profesie sú prosperujúce a veľmi potrebné. (Lena, Nitra)

Za dva týždne sme napísali vyše 10 rôznych projektov, grantov a odovzdali sme aj svoje projekty, ktoré sme podali a v prípade úspešnosti ich realizujeme. Po kurze som začala pracovať na vzdelávacích projektoch najskôr ako Project Assistant potom ako projektový manažér, v súčasnosti manažujem  3 medzinárodné projekty a som veľmi vďačná pre tento kurz. (Vika, Bratislava)

Počas projektu sme ako zamestnanci si chceli rozšíriť naše pracovné zaradenie aj o pozíciu grantového manažéra, spoločne sme vypracovali partnerskú spoluprácu, ktorá nám poskytla pre firmu viac finančných možností a na trhu práce lepšie príležitosti. (Zsolt, Dunajská Streda)

Za veľmi krátku dobu sme napísali spoločne v skupine veľa rôznych projektov, založili sme si občianske združenie, pomocou ktorého si podávame granty a realizujeme svoje vlastné regionálne projekty. Vrelo odporúčam tento kurz, je praktický a zamestnáte sa aj sami na trhu práce ako samostatný externý projektový manažér SZČO. (Paťka, Nenince)