UPSVAR Nestrať prácu vzdelávaj sa : Grantový a projektový management

Projektový a grantový management
Praktický vzdelávací kurz pre záujemcov o zamestnanie, ktorí si hľadajú prácu v oblasti projektového managementu, pre neziskové organizácie o tom, čo potrebujete vedieť o rozvoji projektov, aby ste mohli napísať, implementovať a dokončiť úspešný projekt.
Chcete implementovať super myšlienku, ale neviete, kde na to nájsť zdroj? Aj keď viete, kam sa prihlásiť, neviete, ako začať? Možno ste už napísali žiadosť, ale tá nebola úspešná a chcete ju prepracovať? Chcete prehľad o svete źiadostí? Alebo „len“ získať nové vedomosti o zaujímavej téme, ktorá by vám mohla otvoriť nové obzory?
Koho by mohlo zaujímať školenie?
=záujemcovia o prácu, ktorí si hľadajú prácu v oblasti projektového alebo grantového managementu
=občianske združenia, neziskové organizácie, obce kultúrne a iné neziskové inštitúcie

0. Modul kurzu: Vzdelávací workshopov o tom, čo potrebujete vedieť o svete tendrov, grantov a žiadostí, aby ste dokončili úspešný projekt. Chceli by ste zrealizovať svoj nápad pre verejnoprospešný účel, no neviete, kde zohnať zdroje? Aj keď viete, kde sa prihlásiť, neviete, ako začať? Možno ste už podali žiadosť, ale v tom čase nebola úspešná a chceli by ste ju upraviť? Chceli by ste získať prehľad vo svete aplikácií? Alebo len chcete získať nové poznatky o zaujímavej téme, ktorá vám môže otvoriť nové obzory? Čo sa môžete naučiť počas tréningového programu?

Obsah kurzu PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – 10 modulov

 1. Definícia projektu, definícia managementu, dobré príklady, medzinárodné projekty,
 2. Základy projektového manažmentu, myšlienka projektu, budovanie projektového tímu,
 3. Príprava akčného a strrategického plánu,
 4. Vyhľadávanie vhodných príležitostí rastu,startupy, akcelerátory, projekty,projektové a startupové výzvy, aktuálne dotácie pre firmy,
 5. Úvod do domácich, európskych a medzinárodných projektových systémov,
 6. Efektívny digitálny systém implementácie návrhov, príprava marketingového plánu,
 7. Budovanie projektového tímu,management európskych a medzinárodných systémoch,HR projektu (ľudské zdroje),
 8. Systém implementácie projektov v konkrétnych odvetviach, príprava finančného projektového plánu,
 9. Systém monitoringu, kontroling, záverečné správy, aktuálne podnikateľské, príprava kontrolingové plánu,
 10. Základy projektového managementu pre task-oriented a people-oriented manažérov, základy riadenie ľudí pod stresom, základy riadenia mikromanatementu delegácia úloh, Eisenhowerova matica

Obsah kurzu (GRANTOVÝ MANAGEMENT – 10 modulov)

 1. Dotačné systémy EÚ, štrukturálne fondy, myšlienka projektu,projektové myslenie v grantoch,
 2. Workshop, budovanie projektového tímu, SMART ciele,
 3. Vyhľadávanie vhodných projektových žiadostí a výziev, orientácia v domácich, európskych a medzinárodných výzvach,
 4. Efektívny systém implementácie projektov, príprava projektového návrhu,Ganttove diagramy,
 5.  Vyhľadávanie ponúk, orientácia v domácich, európskych a medzinárodných systémoch,príprava projektového návrhu,
 6. Efektívny systém implementácie projektov, príprava projektového plánu,
 7. Kvalitné, obsahovo a formálne vhodné spracovanie grantov, príprava projektovej implementačnej stratégie,,
 8. Správy a reporting, systém monitoringu grantov, identifikátory a merateľné ukazovateľe, impact projektu,
 9. Kontroling, záverečné  a hodnotiace, interim správy, priebežmé čerpanie a žiadosti o platbu,
 10. Vyúčtovanie projektov, verejné obstarávanie, finančné riadenie grantov.

Kombinované INTENZÍVNE kurzy GRANTOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGER = PROJEKTOVÝ MANAGEMENT + GRANTOVÝ MANAGEMENT

Termíny najbližších kurzov:

 • 27.decembra  2022- 6. januára 2023
 • 9.januára – 28. januára 2023
 • 16.januára – 29. januára 2023
 • 16.januára – 29. januára 2023
 • 6.februára – 26. februára 2023
 • 13.februára- 26.februára 2023
 • 6.marec – 26.marec 2023
 • 20.marec – 2.apríl 2023
 • 10 apríl – 30 apríl 2023
 • 1.máj – 14. máj 2023
 • 1.máj – 21. máj 2023
 • 15 máj – 28.máj 2023
 • 5.jún – 18. jún 2023
 • 5.jún – 25. jún 2023
 • ZOZ  – Záujemca o zamestnanie popri zamestnaní, pracujúci v riadnom pracovnom harmonograme, voľnejšie tempo
 • ZOZ – Záujemca o zamestnanie popri zamestnaní, pracujúci vo flexibilnom pracovom harmonograme, intenzívnejšie tempo
 • ZOZ – Záujemca o zamestnanie popri zamestnaní, projektový manager, SZČO, pracujúci vo flexibilnom pracovom harmonograme, intenzívnejšie tempo
Čo sa naučíte pre novú pozíciu projektový manažér – grantový manažér?
 • riadenie projektov,plánovanie, kontroling, finančný management, marketingový management
 • projektový tím a delegovanie
 • projektové myslenie a strategické vnímanie
 • akčný plán, strategický plán a praktické vedomosti pre
 • sledovanie aktuálnych výziev a možnosti čerpania štrukturálnych fondov, dotácií a grantov
 • konzultovanie možnosti spracovania a predkladania projektových zámerov s jednotlivými organizačnými zložkami,
 • vypracovávanie žiadostí o finančný príspevok financovaných z externých finančných zdrojov,
 • implementácia, koordinácia a riadenie projektov financovaného z externých finančných zdrojov,
 • zastrešenie plynulých procesov na priebežnú implementáciu a monitorovanie aktivít projektu a predkladanie dokumentácie priebežného a následného monitorovania podľa Príručky a usmernenia poskytovateľa finančnej pomoci,
 • riadenie projektových tímov k implementácii projektu,
 • komunikácia s poskytovateľmi finančnej pomoci (Sprostredkovateľský orgán, Riadiaci orgán a pod.),
 • zodpovednosť za implementáciu a finančné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia zdrojov finančnej pomoci, platnými právnymi predpismi, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa finančnej pomoci,
 • zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu, finančného plánu projektu, za čerpanie rozpočtu a za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, za prípravu a včasné predkladanie ŽoP,
 • sledovať platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ.
Kde sa viete na pracovnom trhu uplatniť?
 • Fundraising manager
 • Projekt manager
 • Grantový manager
 • Referent EÚ fondov a dotácií
 • Koordinátor EÚ projektov
 • Vedúci neziskovej organizácie
Čo Vás môže záujímať na školení?
 • ako fundraisovať pre biznis plán
 • ako na to so startupmi  a s podnikateľskýmu dotáciami
 • aké dotácie si vybrať z menej náročných ako Vyšehradský fond, INTERREG, Nórsky fond, Erasmus+ a iné
 • aké bruselské výzvy sú aktuálne otvorené Horizont 2020, Európa pre občanov, Kreatívna Európa atď.
Základné informácie kurzu
 • Organizátor: FutuReg PT, www.futureg.sk
 • Miesto: ONLINE, Meets záujemcovia po registrácii dostanú odkaz na prihlásenie.
 • Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa školiace materiály, prezentácie, prípadové štúdie a vyzdvihnutie zadaní počas kurzu
 • Účastníci celej série školení získavajú certifikát grantového a/alebo projektového managementu. (1500 eur)
 • Kurz prebieha pri minimálnom počte 3 a maximálne 10 účastníkoch, účastníci dostanú online vstup po registrácii k učebným materiálom.
 • Školiteľka PhDr. Lívia Bott Domonkos,PhD. je lektorkou, konzultantkou, predsedkyňou o.z. FutuReg a mediátorkou, lektorkou predmetov Sociológia, Metodológia výskumu na Vysokej Škole Svätej Alžbety na detašovanom pracovisku v Dunajskej Strede a lektoruje predmet Management programov a projektov EÚ na Katedre Medzinárodného Managementu, Fakulty Managementu Univerzity Komenského, kde vedie študentov k praktickej práci počas cvičení. Je spoluautorkou univerzitnej učebnice Regionálna ekonomická politika EÚ .
 • Tešíme sa na vás na online školení!

Ako sa prihlásiť?

Kedy prebiehajú kurzy?

Náš kurz prebieha v týchto termínoch resp. po vzájomnej dohode.Možnosť absolvovať online alebo offline v okrese Dunajská Streda.
 • POZOR OD JANUÁRA MÁME TEMATICKY ROZLÍŠENÉ KURZY PODĽA CIEĽOVÝCH SKUPÍN
 • GRANTOVÝ MANAGEMENT  9.januára – 28. januára 2023 každý deň počas 20 dní (100 hodín) tempo vhodné pre pracujúcich v TPP popri zamestnaní, tematicky vhodnejší pre neziskový a verejný sektor
 • GRANTOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 16.januára – 29. januára 2022 každý deň počas 10 dní  (100 hodín) intenzívny denný kurz, tempo vhodné pre polovičný úväzok, SZČO, flexibilne a voľnejšie zamestnaných
 • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 6.februára – 26. februára 2023 každý deň počas 20 dní (100 hodín) tempo vhodné pre pracujúcich popri zamestnaní a pre čiastočne, flexibilne a voľnejšie zamestnaných

Farby označujú tempo kurzu podľa časových možností kandidátov, na intenzívnych kurzoch sa školí cez deň a pracuje sa individuálne vo večerných hodinách na projektoch a na úlohách.Na menej intenzívnych kurzov sa školí podľa dohody po pracovnom čase alebo cez víkendy.

Záujemca si eviduje svoje hodiny počas kurzu podľa odpočúvaných Meets hodín, študijných materiálov, ďalej si eviduje čas potrebný na prípravu projektovej žiadost a/alebo splnenie projektových úloh.Cieľom kurzu je samostatná tvorba projtov a žiadostí EÚ.

Organizátor  vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu dátumu na skorší alebo neskorší.

Kurz je možné opakovať a kombinovať (z viacerých dátumov), aby účastník dosiahol počet hodín 100 trávených na reálnom projekte alebo grante.

Vysvetlivky:

 • oranžový kurz = intenzívny kurz (100 hodín za 10 dní), vhodné pre študentov, pre  internistov, pre matky na materskej a rodičovskej dovolenke, na pracujúcich part-time
 • zelený kurz = normálne tempo (100 hodín za 20 dní), vhodné pre pracujúcich
 • modrý kurz = normálne tempo v praktickom prostrecí ( 100 hodín za 20 dní) vhodné pre pracujúcich vo firemnom prostredí

Prečo sú kurzy takéto intenzívne?
Ak sa chcete stať grantovým a projektovým managérom, je potrebné pochopiť dátumy, termíny a pracovať na čas, ktorý si niekedy vyžaduje extrémne podmienky tzv. „last minute“ .

Na kurzoch vypracuvávame reálny projekt, ktorý sa musí odovzdať na „deadline“ organizátor si vyhradzuje právo na zmenu dátumu na skorší alebo neskorší termín podľa konkrétnych požiadaviek ZoZ, klienta.

Ako sa kurz uhrádza?

 • Cena komplexného vzdelávacieho kurzu 100 hodín zahrňuje 40 hodín prednášok so 60 hodinovou praktickou výukou popri jobshadowingu, úlohou a konzultáciami vo forme konkrétneho pripraveného projektu alebo grantovej žiadosti v hodnote 1500 EUR.
 • Ak chcete kurz absolvovať úplne zadarmo, tak sa zaregistrujte ako ZoZ na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Chcete mať viac informácii o tom, ako absolvovať kurz zadarmo?

REFERENCIE:

Čo o nás povedali účastníci?

Tento kurz je naozaj kreatívny a praktický.Vem to využiť ako účtovníčka pre poradenstvo mojich klientov a rozšíri´t si na trhu práce moje príloežitosti. (Nika, Svidník)

Po kurze sa plánujem prihlásiť na pozície ako ako referent verejného obstarávanie pre eurofondy, a myslím si, že tieto profesie sú prosperujúce a veľmi potrebné. (Lena, Nitra)

Za dva týždne sme napísali vyše 10 rôznych projektov, grantov a odovozdvali aj svoje projekty. (Vika, Bratislava)

Počas projektu sme ako zamestnanic si chceli rozšíriť naše pracovné zaradenie aj o pozíciu grantového manažéra, spoločne sme vypracovali partnerskú spoluprácu, ktorá nám dodala pre firmu viac finančných možností a na trhu práce lepšie príležitosti. (Viki, Dunajská Streda)