BabyCultArt- kultúra pre najmenších

Súčasná situácia potreby organizovania tvorivých dielní a stretnutí sa odôvodňuje najmä nedostatočným počtom aktivít pre menšie deti v predškolskom veku v národnostnom jazyku.  Záujmová činnosť a využitie voľného času pre malé deti je dôležité v maďarčine, pretože stoja pred veľkým rozhodnutím, do akej školy sa zapíšu, či si osvoja danú kultúru alebo nie a samotný marketing pre zápis do maďarských škôl nestačí, respektíve tá fáza, je z niekedy neskorá. Členky OZ si potvrdili vnútorné vplyvy na základe vlastných materských skúseností a organizácií spoločenských udalostí. Zámerom je podpora aktivít zameraných na zmysluplné využívanie voľného času v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež. Podporuje sa rozvoj nových, inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovný charakter a rozvoj kultúry a jazyka príslušníkov národnostných menšín. Voľno-časové aktivity v projekte sme zadelili metódami riešenia, umeleckými, voľno-časovými a kultúrnymi programami. Problém, ktorý sa rieši pomocou mobilného materského centra, je nedostatok detských programov v materských alebo iných či už kultúrnych, alebo spoločenských centrách v okolí mesta Šamorín.

V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity: