WOWIT

WOWIT – WOMEN ON WORKMARKET WITH INCLUSIVE TECHNIQUES

Cieľom projektu WOWIT je posilniť postavenie žien a iných znevýhodnených etnických skupín pri vytváraní hodnoty na trhu práce s rovnakými príležitosťami. Na celom svete je hľadanie práce pre ženy oveľa ťažšie ako pre mužov. Keď sú ženy zamestnané, majú tendenciu pracovať na nekvalitných pracovných miestach v zraniteľných podmienkach a v blízkej budúcnosti dôjde k malému zlepšeniu. WoWIT získa inkluzívne techniky za trendmi a informuje o odstraňovaní prekážok, ktoré bránia ženám v dôstojnej práci.
Projekt implementuje vytvorenie malého partnerstva tzv. NETWORKING v malom partnerstve 3 neziskových organizácii, ktoré sa zaoberajú s tréningami na pracovnom trhu.
VZDELÁVANIE s tréningami, seminármi, workshopmi, konferenciami, podpornými dialógmi, inkluzívnymi technikami.
Projekt sa zameriava predovšetkým na zvyšovanie povedomia o rovnosti príležitostí, zároveň svojimi aktivitami priamo podporuje skutočnú rovnosť prostredníctvom posilňovania postavenia žien, ich sebamotivácie a vzájomnej podpory.Krajiny,ktoré sa projektu zúčastňujú:
Slovinsko www.drustvo-novus.com
Česká republika www.rovnovazka.cz

Projekt sa realizuje finančnou podporou Európskej únie.

Krátky videozostrih z WOWIT konferencie

Projekt tak podporuje rodovú rovnosť a informovanosť vzájomne znásobuje úroveň rodovej rovnosti.

Aktivity a verejne dostupné dokumenty

Medializácia

NETWORKING

1.1. Kickoff Meeting Ostrava

1.2. Best Practice Guide

1.3 Projektový manažment

1.4. Evaluation Grid

EDUCATION

2.1. Seminar of Experts

2.2.Training of Trainers

2.3. Coursebook for development

2.4. Workshop

PROJECT ANNOTATION:

WOWIT project aims to empower women and other disadvantaged ethnical groups to create value on workmarket with equal opportunity. Around the world, finding a job is much tougher for women than it is for men. When women are employed, they tend to work in low-quality jobs in vulnerable conditions, and there is little improvement forecast in the near future. WOWIT get the inclusive techniques behind the trends and learn more about removing barriers holding women back from decent work.Project implements coordinating and NETWORKING small scale partnership EDUCATION with training, seminars, workshops, conferences, supportive dialogues, inclusive techniques. EQUALITY focuses primarily on raising awareness of gender equality on workmarket directly support real gender equality through empowering women, their self-support and mutual support. Important part of the project are the activities aimed at eliminating gender stereotypes as a barrier to gender equality and offering solutions. The project focuses primarily on raising awareness of gender equality and at the same time its activities directly support real gender equality through empowering women, their self -support and mutual support. Important part of the project are the activities aimed at eliminating gender stereotypes as a barrier to gender equality and offering positive role models for women. The project thus promotes gender equality and awareness mutually multiplies the level of gender equality.

Partners of the Small scale cooperation:

DRUŠTVO NOVUS 

ROVNOVAZKA

WOWIT szerdai résztvevők

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089

 

WOWIT konferencia v Dunajskej Strede