Výskum Hintalovon

Slovensko ako členská krajina EÚ sa zaviazala vo viacerých dokumentoch k eliminácii násiliu páchanom na deťoch. Od roku 2020 je akceptovaná iba nulová tolerancia.[1]

Násilie páchané na deťoch je možné pozorovať denne a všade: facky nervózneho rodiča „neporiadnemu“ dieťaťu, sexuálne zneužívanie teenagerky spolužiakom alebo susedom, šikanovanie jedného dieťaťa iným na školskom dvore, citové týranie a ponižovanie nedospelej manželky vlastným manželom.

Deje sa to bez ohľadu na ekonomické a sociálne podmienky, kultúru, náboženstvo či etnickú príslušnosť.

Priveľa detí na celom svete prichádza do kontaktu s násilím, hoci je málokedy jasne označené ako násilie práve preto, že je tak bežné. Následky však nie sú vôbec zanedbateľné – domino efekt v tomto prípade funguje naprieč celou spoločnosťou a má dosah aj na nasledujúce generácie.

Týrané či zanedbávané deti majú často spomalený vývoj, ťažkosti s učením, nízke sebavedomie, trpia depresiami, ktoré môžu v najhoršom prípade viesť k riskantnému správaniu a sebapoškodzovaniu.

Deti vyrastajúce v násilnom prostredí majú tendenciu preberať rovnaké vzorce násilného správania voči svojim vlastným partnerom a deťom.

Popri tragickom dopade na jednotlivcov a rodiny máva násilie páchané na deťoch vážne ekonomické a sociálne následky, či už vo forme strateného potenciálu či zníženej produktivity. [2]

V priebehu posledného desaťročia sa zvýšila miera rozpoznávania charakteru a dopadu násilia na deťoch.

Napriek tomu ostáva tento fenomén nedostatočne zdokumentovaný. Môže to mať niekoľko príčin vrátane faktu, že niektoré formy násilia voči deťom sú spoločensky akceptované, mlčky prehliadané alebo jednoducho nevnímané ako nesprávne a škodlivé.

Mnohé obete sú príliš mladé alebo príliš citlivé na to, aby svoju skúsenosť odhalili, alebo aby sa bránili. Ak aj obeť naberie odvahu, príliš často zlyháva právny systém.

Nedostatok adekvátnych dát spôsobuje, že násilie je nesprávne vnímané ako okrajový fenomén, ktorý zasahuje len určité skupiny detí a ktorý je páchaný výlučne zločincami s biologickými predispozíciami k násilníckemu správaniu.[3]

Prvým krokom v boji proti všetkým formám násilia na deťoch je vyniesť problematiku na svetlo sveta – v celej svojej komplexnosti. Napriek ťažkostiam pri získavaní údajov a „meraní“ násilia na deťoch i napriek značným medzerám sa nám podarilo za pol roka zhromaždiť bezprecedentné množstvo údajov, ktoré sú dôkazom, že krajiny potrebujú vypracovať efektívnu politiku, legislatívu a programy zamerané na násilie.

Spoľahlivé údaje a výskum sú základným predpokladom na to, aby bola táto téma vytiahnutá do popredia. Dáta sú dôležité aj v súvislosti s odhaľovaním skrytých postojov a spoločenských noriem, ktoré umožňujú stále dokola opakovať násilie páchané na deťoch, a rovnako tiež faktory, ktoré vystavujú deti zvýšenému riziku.

V spolupráci s nadáciou Hintalovon sme sa venovali v roku 2021 tzv. Community Child Safeguarding.

Közösségi gyermekvédelem

Správa sa pripravila pre Nadáciu Hintalovon

  • Autorský kolektív:
  • PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD.,
  • Mgr.Marianna Mrva, PhD.
  • Recenzent: PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
  • Preklad: Viktória Siket
  • Jazyková korektúra: Agnes Horváthová

The Convention on the Rights of the Child guarantees that every child anywhere in the world has the right to life without any form of violence. In order to let this principle work in practice, the true nature and scale of the problem must be documented and unfold. “

Dotazníky

Ozveš sa?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/DZm548TD

Povieš to iným?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/U5fPqdBe

Na koho sa môžeš spoľahnúť?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/Z6SSnV1z

GDPR ochrana osobných údajov SK gyerekbarát_adatvédelem_SK_0419

Beleállsz?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/xKArsamp

Elmesélnéd?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/U5fPqdBe

Kire számíthasz?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/oXxxh6Bg

gyerekbarát_adatvédelem_HU_0419

 

ALDULT SURVEY VIOLENCE

Jedna výchovná nezaškodí?

Slovenský dotazník: Prieskum o miere spoločenskej akceptácie násilia páchanom na deťoch

Egy pofon még nem a világ?

Maďarský dotazník:
Felmérés a bántalmazás társadalmi elfogadottságáról

 

Nadácia Hintalovon funguje od roku 2015 a je mimovládnou organizáciou zameranou na presadzovanie práv detí. Cieľom tohto výskumu je preskúmať možnosti súvisiace s implementáciou komunitnej ochrany detí, tj. Ako je možné posilniť členov niektorých miestnych komunít v prevencii zneužívania detí. Súčasťou výskumu je online dotazník na vyhodnotenie názorov dospelej populácie na násilie páchané na deťoch.

Vážený účastník,

Dotazník uvedený nižšie bol zostavený nadáciou Hintalovon spolu s 5 neziskovými organizáciami * z iných krajín by sme chceli zistiť, ako veľmi Vám záleží na deťoch, ich bezpečnosti a právach.  Chceli by sme pochopiť, čo si rôzne komunity myslia o násilí páchanom na deťoch.

Účelom nášho výskumu je poskytnúť návrhy, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť detí. Vaše odpovede pri vyplnení tohto dotazníka veľmi oceňujem, sú skutočne užitočné.

Otázky týkajúce sa násilia páchaného na deťoch môžu spôsobiť traumu.

Ak máte po vyplnení dotazníka pocit, že potrebujete pomoc alebo konzultáciu, zavolajte na bezplatné čísla psychologickej pomoci!

Maďarsko: 116-123

Slovensko:0800 800 566

Organizácie zúčastňujúce sa na výskume:

Centrum pre práva detí Albánsko, Albánsko

Nadácia Hintalovon, Maďarsko

AO Concordia.Proiecte sociale, Moldavsko

Caritas Alba Iulia, Rumunsko

Občianske združenie FutuReg,Slovensko

Odpovede sú dobrovoľné,  je možné ich kedykoľvek prerušiť bez následkov. Dotazník je prevádzkovaný softvérom Typeform, príslušné nariadenia o správe údajov sú k dispozícii na nižšie uvedenom odkaze.

Odpovede budú zaregistrované anonymne. Získané údaje budú podľa účelu výskumu zhrnuté vo výskumnej správe. Táto správa bude po ukončení výskumu k dispozícii na webových stránkach zúčastnených organizácií. Proces vyplnenia je možné prerušiť a potom pokračovať tým istým zariadením neskôr. Nie je potrebné odpovedať na každú otázku, pomocou navigačných tlačidiel v pravom rohu je možné otázky preskočiť.

Vyplnenie dotazníka bude trvať približne  minút. Som si vedomý účelu, metódy a použitia získaných informácií z výskumu. Prečítal som si informácie o správe údajov a prispievam k správe svojich osobných údajov. Tiež prispievam, že všetky údaje budú použité iba anonymne a zosumarizované účastníkmi pre ich analýzu. Bol som informovaný, že moja účasť na výskume je dobrovoľná a môžem sa rozhodnúť bez akýchkoľvek následkov ustúpiť a jeho vyplnenie prerušiť. Informácie som vzal na vedomie a dobrovoľne som súhlasil s účasťou na výskume.

Vedomosti

V prvej časti dotazníka sú uvedené otázky týkajúce sa násilia páchaného na deťoch.

Postoje

V tejto časti by nás zaujímal Váš názor na rodičovstvo.

Presvedčenie

V tejto časti Vám položíme otázky týkajúce sa disciplíny.

Zodpovednosť

Nasledujúce otázky sa týkajú zodpovednosti týkajúcej sa násilia páchaného na deťoch.

Rodičovstvo

Opýtame sa aké máte výchovných metód.

Demografia

Na záver by sme chceli získať niekoľko demografických charakteristík, okrem zaistenia vašej anonymity.

Zásady GDPR nájdete nižšie:

GDPR_Community Safeguarding kutatás_research_Hintalovon_2021_docx