Minority Kids MultiKultiKids

Cieľom projektu je séria stretnutí v oblasti interetnických besied pre deti maďarskej, českej, rómskej menšiny a inej menšiny, so slovenskou majoritou, a to so zámerom skúmať konkrétnu situáciu detí, rodín v kontexte kultúry.Pozvané budú rómske a maďarské deti, ratolesti účastníčiek projektu Phoenix OZ Minority Kids. Stretnutia detí a ich matiek v tolerantnom prostredí bude rozvíjať osobne niektoré témy portálu www.minoritykids.fonix.sk, plánujeme počas besied sa zamerať na rôzne témy nielen s expertmi vo výchove detí, ale klásť dôraz aj na spoloćnú kultúru.Toleranica a nediskriminácia, ako aj potláčanie rasizmu sú základom dôstojnej spoločnosti.

Cieľom projektu je rozvíjať multikultúrnu výchovu, rešpekt k rozmanitosti a právam národnostných menšín prostredníctvom tréningov pre rodičov a vytvorením metodickej príručky.Čiastkovými cieľmi projektu sú: vytvoriť sieť rodičov a aktívnych matiek v oblasti multikultúrnej výchovy a pripraviť im „MultikultiKid“ manuál pre výchovu detí, ďalej rozvíjať didaktické a metodické kompetencie zapojených do výskumno-vedeckého procesu.

Stiahnite si praktické rady a názory odborníkov  projektu Minority Kids

MULTIKULTIKIDS EBOOK TU:

finalMKKprojekt_bulletin_web