PROJEKTY

Naše doterajšie projekty:

2020 Tolerancia

2020 Rovesnícka mediácia

2020 Suburbanizácia a životné príbehy žien

2019 SUBURBANIZÁCIA A KULTÚRA

2019 Práva maďarských detí na Slovensku

2018  ZBORNÍK KONFERENCIE MINORITY KIDS

Zámerom projektu je odborná propagácia a zviditeľnenie výsledkov konferencie Deti v menšinách. Cieľom projektu je vydanie príspevkov z konferencie, ktorá sa uskutočnila 2.-3.6.2017 v Šamoríne. Zborník bude už 4. v poradí zborníkov, ktoré sa vydali z konferencií pri spolupráci s OZ Phoenix. Čiastkovým cieľom je umožniť prednášateľom publikačnú činnosť v maďarčine v oblasti ich pôsobnosti, ktorá ich motivuje ďalej k účasti na iných odborných prednáškach a k expertnej práci. Projektové aktivity budú hlavne redigovanie, korektúra textov od autorov príspevkov z konferencie, lektorovanie recenzentmi a vydanie zborníka v tlačenej podobe, aby bolo reprezentatívne pre vedecké účely. Cieľovými skupinami sú vedecká obec, akademická pôda, najdôležitejší dospelí pre dieťa (rodič, vychovávateľ a pedagóg).

2018  NAJLEPŠÍ ZÁUJEM – ŠTÚDIA

Zámerom projektu je realizácia vedeckej štúdie pod názvom Najlepší záujem maďarských detí na Slovensku. Štúdia, ktorá v maďarčine ešte spracovaná v písomnej podobne nebola vychádza z poznatkov projektu Minority Kids, ktorý funguje už tretí rok online. Experti participovali aj na projekte konfenrecia Deti v menšinách a Minority Kids Offline, kde si zhrnuli svoje poznatky v oblasti výchovy,kultúry a možností detí žijúcich v národnostných menšinách. Hlavné projektové ciele sú: expertne analyzovať presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v menšinovom prostredí. Cieľové skupiny sú organizácie, zaoberajúce sa s deťmi, školy, škôlky a najdôležitejší dospelí v živote dieťaťa (rodič, pedagóg).

2018 VYÝSKUM : SUBURBANIZÁCIA A IDENTITA

Zámerom projektu je realizácia výskumu v oblasti identity regiónov, najmä suburbánnych území v okolí hlavného mesta a strategických miest, kde žije maďarská menšina. Výskum, ktorého hlavnou témou je otázka skúmania identity a imidžu regiónov v oblasti socioekonómie má za cieľ skúmať aj trendy v dynamicky sa vyvíjajúcej kultúre a identity tzv.“novodobých dedín“. Projekt sa venuje konkrétne Žitnému ostrovu a komparáciou porovnáva suburbanizáciu aj iným trendom na Slovensku alebo vo svete. Hlavný cieľ projektu vychádza zo sociekonomického bádania, ktorý sa zaoberá otázkami identity regiónu a jedinečnosti mikroregiónu v súvislosti s imidžom, ktorý vplýva na dôležité hospodárske ukazovatele. Projektové aktivity zahŕňajú primárny a sekundárny výskum pomocou online dotazníkov a vyhodnotenie výsledkov, ktorá bude prezentovaná v záverečnej správe v dvoch jazykoch. Cieľovou skupinou je odborná a laická verejnosť, nakoľko výsledky budú graficky aj textovo zrozumiteľne interpretované.

ZBER DÁT ONLINE FORM:

https://docs.google.com/forms/d/1R-_CnO6KlY7Gx9E4dsbC–oMccKSdcSoY8XkOuKimTc/prefill

2015-2020 WEBOVÁ ONLINE PORADŇA MINORITY KIDS

Cieľom projektu je ochrana práv a záujmov detí a matiek žijúcich v menšinách pomocou online nástrojov. Konkrétne chceme vytvorením stále relevantného obsahu blogu minoritykids.sk zapojiť čím viac aktivistov do projektu a na dlhodobo existujúcej stránke organizácie a zabehnutom blogovom fóre priniesť unikátny obsah.Blog je zároveň aj poradenským projektom pre deti a veľmi obľúbená čitateľmi, keďže sa zaoberá s rodinným životom, výchovou, vzdelaním a cestami života dieťaťa. Problémy detí sa síce dajú riešiť osobne u špecialistov, ale je dobré nájsť maďarského odborníka v okolí, zámerom preto je Minority Kids prvý maďarský rodinný poradenský portál na Slovensku, ktorý zároveň buduje komunitu expertov. Články sa zaoberajú s rovnoprávnosťou pri výchove menšinového dieťaťa v ľudskej a dôstojnej podobe pre matku a dieťa. Hlavná aktivita je odborné šírenie informácií v maďarčine, aby sa deti vychovávali s inými deťmi z majoritnej spoločnosti, aj keď vo svojom okolí dostávajú informácie pomocou matky. Podobné informácie v maďarskom jazyku na Slovensku nie sú dostupné a tematicky zoradené v sekciách ako Detská duša, Zdravie, Materstvo, Výchova, Online poradňa. Zaregistrovali sme veľký záujem o naše články, preto chceme pokračovať aj v roku 2018 pre cieľové skupiny, rodiny, matky, zameriavať sa viac na otcov a rovnoprávnosť rodičov. Cieľovú skupinu rozširujeme aj na starých rodičov a pedagógov.

Dotácia Trnavského samosprávneho kraja podporuje projekt Baby Kult Art cez program Kultúra a šport 2018 TT SK Kultúra a šport

2017-2018 MESETERÁPIA V KNIŽNICI – MAGYAR  OLDAL INFO

BabyCulturArt Baby2018 alebo kultúra a umenie pre najmenšie deti je iniciatíva pre vytvorenie širokého spektra kultúrnych aktivít pre najmenšie deti v regióne.  Projekt  by znamenal prakticky pravidelné kultúrne udalosti pre deti,  spoločné stretnutia s deťmi v meste Šamorín, v obci Kvetoslavov a v okolitých obciach okresu Dunajská Streda (na území TT SK) popri kultúrnej rozvíjajúcej alebo vzdelávacej aktivite, ktorá vznikla z nápadov aktivistiek projektu Minority Kids počas rokoch 2015-2017 (www.minoritykid.sk). Cieľom udržať vzniknutú online komunitu projektu, ako aj prispieť ku kultúrnemu rozvoju regiónu, najmä v  podobe reálnych kultúrnych aktivít je naďalej hlavným cieľom projektu.  BabyCulturArt 2018 chce spájať  zaujímavými aktivitami  skupinu matiek a detí. Oblasťami kultúrnych a spoločenských aktivít  je stretnutie s  detským psychológom, podpora nosenia detí, poradenstvo pri hudobnej, umeleckej a multilingválnej výchove detí. Na stretnutiach kultúrnych aktivít by sa priblížili rôzne časti žitnoostrovskej kultúry  deťom ako hudba, terapia rozprávkami, literatúra a ľudové rozprávky alebo výtvarné umenie. Termín realizácie projektu je odhadovaný približne na termín apríl 2018-november 2018.

2017 Workshop a odborná konferencia pre Deti budúcnosti – Jövőnk Gyermekeiért FutuReg aktivitások. BGA Bethlen Gábor Alapítvány:

Projekt vychádza zo vzdelávacích a kultúrnych potrieb najmenších detí  a zoznamu  nedostupných aktivít v mestách Šamorín a v niektorých obciach okresu Dunajská Streda, kde OZ vyvíja najviac svojich rozvojových a kreatívnych aktivít. Súčasná situácia potreby organizovania tvorivých dielní a stretnutí sa odôvodňuje najmä nedostatočným počtom kultúrnych aktivít pre menšie deti v predškolskom veku v národnostnom jazyku. Záujmová činnosť a využitie voľného času pre malé deti je dôležité v maďarčine, pretože stoja pred veľkým rozhodnutím v roku 6 rokov, do akej školy sa zapíšu, či si osvoja danú kultúru a občas kampaň pre zápis do maďarských škôl nestačí, respektíve tá fáza môže byť niekedy neskorá. Zámerom  projektu je podpora aktivít, ktoré sú zmysluplné pre deti, efektívne využívanie voľného času v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti. Podporuje sa rozvoj nových, inšpiratívnych metód a aktívnych foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovný charakter a rozvoj kultúry a jazyka príslušníkov národnostných menšín. Problém, ktorý sa rieši pomocou „ mobilného materského centra“, je nedostatok alebo absencia maďarských i slovenských kultúrno-spoločenských programov v materských centrách, v kultúrnych zariadeniach a v iných občianskych iniciatívach.

2017

Realizované vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR programu KNM 2017

 Multikultúrne rozprávky

Cieľom projektu je prezentácia multikultúrnych rozprávkových večerov pre národnostné menšiny predovšetkým maďarské, české a rómske deti a ich matky, rodičov.Chceme realizovať spoločný tvorivo-zážitkový workshop pre deti na zmiešanom národnostnom území, kde si budú cez obrazovo-textovú prezentáciu predstavovať  krásy literatúry, rozprávok, tradičných zvyklosti, kultúru a zvyky národa, národnostnej menšiny a regiónu.Projekt je zameraný na odstraňovanie bariér medzi príslušníkmi majoritného národa a národnostných menšín. Tieto bariéry často plynú z nepoznania a neporozumenia medzi viacerými národnými, národnostnými, etnickými a kultúrnymi skupinami obyvateľstva na jednom území. Špeciálne juhoslovenské oblasti sú územia, kde žije slovenské, maďarské a rómske obyvateľstvo spolu už niekoľko rokov. Napriek tomu nie vždy a všade je znalosť kultúry inej národnosti na dostatočne potrebnej úrovni.

Multikultúrne rozprávky I – Bratislavské rozprávky

Multikultúrne rozprávky II- Šamorínske rozprávky

2017 Minority Kids Offline

Cieľom projektu je séria stretnutí v oblasti interetnických besied pre deti maďarskej, českej, rómskej menšiny a inej menšiny, so slovenskou majoritou, a to so zámerom skúmať konkrétnu situáciu detí, rodín v kontexte kultúry.Pozvané budú rómske a maďarské deti, ratolesti účastníčiek projektu Phoenix OZ Minority Kids. Stretnutia detí a ich matiek v tolerantnom prostredí bude rozvíjať osobne niektoré témy portálu www.minoritykids.fonix.sk, plánujeme počas besied sa zamerať na rôzne témy nielen s expertmi vo výchove detí, ale klásť dôraz aj na spoloćnú kultúru.Toleranica a nediskriminácia, ako aj potláčanie rasizmu sú základom dôstojnej spoločnosti.

Cieľom projektu je rozvíjať multikultúrnu výchovu, rešpekt k rozmanitosti a právam národnostných menšín prostredníctvom tréningov pre rodičov a vytvorením metodickej príručky.Čiastkovými cieľmi projektu sú: vytvoriť sieť rodičov a aktívnych matiek v oblasti multikultúrnej výchovy a pripraviť im „MultikultiKid“ manuál pre výchovu detí, ďalej rozvíjať didaktické a metodické kompetencie zapojených do výskumno-vedeckého procesu.

 Spoločný región- výskum multikultúrneho prostredia cezhraničného regiónu

Cieľom výskumu je skúmať multietnický región Žitneho ostrova a porovnať ho s multikultúrnymi českými, poľskými cezhraničnými regiónmi v zmysle kultúry a identity národnostných menšín.Prostredníctvom terénneho výskumu zdokumentovať všetky rozličné aj spoločné fakty a zistenia v západných cezhraničných regiónoch Slovenska, kde žije poľská, maďarská,nemecká (rakúska) a česká národnostná menšina. Táto úloha sa bude vykonávať na základe spolupráce našej inštitúcie s členmi regionálnych expertov, učiteľmi, vybranými osobami z jednotlivých regiónov. Výskum bude prebiehať na základe vopred stanovených úloh a dotazníkov a jeho výsledky sa budú kompletizovať v našom think -tanku.Výsledkom výskumu by mala byť publikácia.Spoločný región bude spoločný výskum výskumníkov viacerých národností z tejto aktivity bude prezentačným miestom hodnôt a kultúrneho dedičstva cezhraničného regiónu.

PREČÍTAJTE SI VÝSKUM

 Webová stránka o možnostiach MVO v regióne s multikultúrnym obsahom – www.futureg.sk

Cieľom projektu je sprostredkovanie informácií pomocou prípravy online informačného kanálu, ktorý poskytuje informácie o rozvojových možnostiach v regióne, kde žijú a pôsobia popri hranici maďarskí, poľskí, českí občania alebo aj príslušníci iných národnostných menšín. Čiastkovým cieľom je aj príprava a preklad tém pre slovenskú verejnosť. Chceme stručne, jasne a zrozumiteľne vysvetľovať základné socio-ekonomické pojmy, ekonomické fakty,základy o možnostiach čerpania zdrojov pre dobré nápady, definície o fudriasingu, a tom, prečo je dobré rozvíjať región, jej históriu kultúru a literatúru,alebo ako je na tom hospodársky región a ako tieto národnostné menšiny vedia spolupracovať, aby dosiahli lepšie výsledky. Okrem ekonomiky, regionalistiky, kultúry a histórie sú tu aj iné postoje k závažným témam národnostnej idetinty,ako národnostné politické, kultúrne aj historické súvislosti.  amozrejme ťažké čísla,odborné publikácie budú prezentované laickým prístupom. Dlhodobo sa portál chce zamerať na crowdfunding a získavanie iných dotácií pri hospodárskych, ekonomických a odborných tém.

PUBLIKÁCIE

KONFERENCIE

Konferencia 2017- Deti v menšinách

 

CsaládbarátOK Fóruma

CSALAD.SK

Spolupracujeme
  

Save

Save