Zborník konferencie Minority Kids

ZBORNÍK KONFERENCIE MINORITY KIDS

Zámerom projektu je odborná propagácia a zviditeľnenie výsledkov konferencie Deti v menšinách. Cieľom projektu je vydanie príspevkov z konferencie, ktorá sa uskutočnila 2.-3.6.2017 v Šamoríne. Zborník bude už 4. v poradí zborníkov, ktoré sa vydali z konferencií pri spolupráci s OZ Phoenix. Čiastkovým cieľom je umožniť prednášateľom publikačnú činnosť v maďarčine v oblasti ich pôsobnosti, ktorá ich motivuje ďalej k účasti na iných odborných prednáškach a k expertnej práci. Projektové aktivity budú hlavne redigovanie, korektúra textov od autorov príspevkov z konferencie, lektorovanie recenzentmi a vydanie zborníka v tlačenej podobe, aby bolo reprezentatívne pre vedecké účely. Cieľovými skupinami sú vedecká obec, akademická pôda, najdôležitejší dospelí pre dieťa (rodič, vychovávateľ a pedagóg).