DIGEQ Projektový manažment

Cieľom projektu drobného partnerstva FUTUREG, GLAFKA,FAZEKAS je podpora digitálnych vedomostí, rastu digitálnej inteligencie pomocou emocionálnej rovnováhy mladých, ktoré vytvárajú emocionálne techniky rezolúcie online konfliktov a tzv. výuka emocioných komepetencí pre mladých ľudí.

Partneri projektu cítia zodpovednosť za vhodné poskytnutiedigitálnych vedomostí pre mladých pre online vzdelávanie v inštitúciách v EÚ. DIGEQ je spoločný mládežnícky koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí a mladých ľudí projektu v online prostredí – nielen kvôli pandémii COVID 19, ale celkovo kvôli digitálnej transformácií súčasnej doby.

Naši partneri, ktorí nám pomohli zvládnuť tento projekt, sú

GLAFKA sa zameriava na prenos poznatkov a inovácií v oblastiach:
Celoživotné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie; Trh práce a podnikanie; Metódy a technológie výučby a odbornej prípravy.

GLAFKA tiež zameriava svoj záujem na témy ako posilnenie iniciatív na podporu znevýhodnených ľudí (mládež, 50+, NEET, ženy po materskej dovolenke a zdravotne postihnutí) na trhu práce a prináša im nové perspektívy, posilnenie spolupráce medzi školami a firmami ako potenciálnymi zamestnancami, preklenutie rozdielov medzi generáciami, pohlaviami a národmi, ako aj účasť na aktivitách šetrných k životnému prostrediu a udržateľnému rozvoju.

FAZEKAS alebo aj Fazekas Mihály Gimnázium je stredná škola v Budapešti v Maďarsku. Za posledných 40 rokov si vybudovala povesť špičkového gymnázia, najmä v matematike a exaktných vedách.

Projekt Erasmus+ s názvom Digital Intelligence growth via Emotional Quality of Youth DIGEQ.

Číslo projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033913.