WOWIT Projektový manažment

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a práva na rovnaké príležitosti sú najdôležitejšími odkazmi projektu inklúzie pre spoločnosť s cieľom zdôrazniť dôležitosť postavenia a úlohy žien v rodine a tiež na pracovisku po materskej dovolenke.

Projektom WOWIT plánujeme obohatiť naše skúsenosti a rozšíriť cieľovú skupinu o mladé mamičky, ktoré sa po materskej dovolenke vrátia na pracovný trh. Motiváciu vidíme v skúsenostiach s cieľovou skupinou vynikajúcich medzinárodných partnerov s relevantným zázemím a skúsenosťami.

Gender wage equality in business Free Vector

Každý partner prináša svoje špecifické know-how a osvedčené postupy vychádzajúce z jeho špecifického prostredia:

Partner z Českej republiky sa zaoberá podporou žien v priemyselných regiónoch východného Česka. Slovinsko vystupuje ako zástupca krajín s jedným z najnižších rozdielov v odmeňovaní žien a mužov v celej EÚ. Všetci partneri majú podobné ciele, pokiaľ ide o začlenenie žien na trh práce pre ženy, a snažia sa bojovať proti nezamestnanosti prostredníctvom sociálnych spoločností, čo sú priority na úrovni EÚ.

ROVNOVÁŽKA je mimovládna organizácia založená v roku 2011 so sídlom vo Vratimove pri Ostrave v Českej republike. Hlavným cieľom Rovnovážky je podpora rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, v osobnom, spoločenskom a pracovnom živote s osobitným zameraním na podporu znevýhodnených ľudí (ženy, rodičia, osoby starajúce sa o odkázaného člena rodiny, starší ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, etnické menšiny, mladí vysokoškoláci, mladí ľudia zo sociálne znevýhodnených podmienok, ľudia žijúci v odľahlých vidieckych oblastiach, žiaci so špeciálnymi potrebami atď.) + školitelia a učitelia týchto skupín. Asociácia podporuje rovnosť príležitostí prostredníctvom školení, poradenstva, mentoringu vrátane skupinového mentoringu (t. j. zdieľanie skúseností a rovesnícka podpora a mediácia) a koučingu pri uplatňovaní inovatívnych metód a prístupov neformálneho vzdelávania.

DRUŠTVO NOVUS je mimovládna organizácia, ktorá sa zameriava na rozvoj sociálnych programov a zabezpečuje bezplatné služby pre rôzne cieľové skupiny (sociálne odkázaní, seniori, zdravotne postihnutí, rodiny, nezamestnaní, mladí ľudia). Od založenia mimovládnej organizácie v roku 2001 sme sa rozrástli na profesionálnu inštitúciu s viac ako 15 zamestnancami a širokou škálou dobrovoľníkov pokrývajúcich päť hlavných pilierov uvedených nižšie. Hlavné aktivity sa sústreďujú na tieto oblasti: vzdelávanie dospelých a seniorov v oblasti digitálnej gramotnosti (napr. interaktívne workshopy zahŕňajúce základné a pokročilé zručnosti v exceli, worde, používaní smartfónov, digitálnej fotografii, používaní rôznych digitálnych nástrojov (napr. Gmail, Zoom) ) atď.; zabezpečenie prístupu k zamestnaniu, vzdelávaniu a odbornej príprave pre dlhodobo nezamestnaných a tých, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou stratia zamestnanie (napr. v dôsledku prepúšťania spoločností, reorganizácií); posilnenie postavenia mimovládnych organizácií v sociálnej a mládežníckej oblasti, najmä pri rozvoji znevýhodnených a sociálne vylúčených.

Projekt sa realizuje finančnou podporou Európskej únie.  2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089