Best Practice Guide E-Book – WOWIT

Rodová rovnosť na trhu práce. Prečo je to potrebné? Potreba a požiadavka rovnakých príležitostí, rovnakého zaobchádzania a rovnosti žien a mužov je základným predpokladom, ktorú dnes Slovensko a Európska únia akceptuje. Zákony a predpisy upravujú dodržiavanie týchto požiadaviek vo všetkých oblastiach spoločnosti. Realita je však veľmi odlišná od predpisov a zákonov, ktoré sú spísané. Znevýhodnené postavenie žien na trhu práce, sila stereotypov a predsudkov vo vzdelávaní, existencia domáceho násilia sú len niektoré z mnohých oblastí, ktoré si vyžadujú našu pomoc a podporu. Rodové rozdiely na trhu práce zostávajú najviditeľnejším dôkazom nerovnosti medzi mužmi a ženami v našej spoločnosti. Napriek zákonom na zabezpečenie nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, analýzy a štatistiky ukazujú, že ženy sú naďalej znevýhodnené v prístupe k zamestnaniu a kariérnemu rastu.

Na tomto linku si môžete stiahnuť celý dokument s názvom Best Practice Guide.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089