WOW Vyšla..WOWIT regionálna učebnica

Tento zborník bol zostavený v medzinárodnej spolupráci v rámci projektu Erasmus+ (KA210-ADU) „WOWIT – Ženy na pracovnom trhu inkluzívnymi technikami“. Učebnica sa skladá z teoretickej časti, slúži ako Zborník z prednášok konferencie a z praktickej časti, ktorá čerpá z tréningových materiálov konferencie Tréning trénerov projektu WOWIT.

Učebný materiál si kladie za cieľ osloviť širokú odbornú ako aj laickú verejnosť. Obsahom učebnice sú totiž materiály, ktoré môžu byť užitočné tak ako pre akademickú obec, tak aj ako tréningový materiál vhodný pre študentov sociálnej práce, manažmentu a iných odborov. Tieto tréningové materiály, ktoré obsahujú súhrn rôznych techník a nástrojov, môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre širšiu verejnosť: od jednotlivcov, združení, ktoré pracujú s cieľovou vzorkou – ženy na pracovnom trhu, ako aj samotné ženy, ktoré môžu čerpať z daných materiálov a vzdelávať sa, obohatiť svoje zručnosti a kompetencie, aby získali lepšie postavenie na pracovnom trhu.

Veríme, že daný materiál bude nápomocný aj pre jednotlivé pobočky Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí priamo pracujú s cieľovou vzorkou a dokážu zasiahnuť čo najviac žien, ktoré by potrebovali pomoc na trhu práce. Tento náš cieľ reflektuje aj spolupráca s pobočkou ÚPSVaR Dunajská Streda, ktorej pracovníci sa priamo zapojili do prípravy materiálov, zúčastnili sa konferencii a poskytli nám mnoho cenných rád a informácií.

Každá technika a nástroj opísaný v tejto učebnici bol nielen niekoľkokrát aplikovaný trénerom v ich príslušných organizáciách, ale všetky boli tiež testované a diskutované na workshope Tréning trénerov v rámci medzinárodného projektu WOWIT, ktorý sa konal v Dunajskej Strede na jeseň 2022.

Všetci spolupracovníci a prispievatelia tohto zborníku Vám prajú veľa úspechov pri implementácii daných techník a ich efektívnom využití pri štúdiu, či pracovných aktivitách. Cieľom projektu WOWIT je posilniť postavenie žien a iných znevýhodnených etnických skupín pri vytváraní hodnoty na trhu práce s rovnakými príležitosťami. Projekt implementuje vytvorenie malého partnerstva a sieťovanie v malom partnerstve 3 neziskových organizácii, ktoré sa zaoberajú s tréningami na pracovnom trhu, seminármi, workshopmi, konferenciami, podpornými dialógmi a inkluzívnymi technikami.

EBOOK NA STIHANUTIE, kliknite na obrázok:

Stiahnite si tu: REG.Ucebnica_zbornik WOWIT