Stanovisko Greenpeace k atrazínu v pitnej vode na Slovensku

OZ FutuReg si vyžiadalo odborné stanovisko medzinárodnej organizácie Greenpeace  v januári 2018 o kontaminácii atrazínom. Ich vyjadrenie prinášame pre každého, kto sa o tému zaujíma.

Atrazín v pitnej vode na Slovensku, december 2017

V polovici novembra 2017 bola v niekoľkých slovenských obciach odhalená prítomnosť atrazínu v pitnej vode z vodovodov a studní. Používanie tohto herbicídu je pritom už roky zakázané.

Atrazín bol objavený Úradom verejného zdravotníctva SR (UVZ) dňa 2.11.2017 v šiestich obciach na juhu Slovenska na Žitnom ostrove. Dotknuté obce sú Trstená na Ostrove (Csallóköznádasd), Baka (Baka), Jurová (Dercsika), Blatná na Ostrove (Sárosfa), Holice (Egyházgelle) a Lúč na Ostrove (Lúcs). Koncentrácia atrazínu v pitnej vode presiahla miestami päťnásobok medznej hodnoty. Žitný ostrov je pritom najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe a je chránenou vodohospodárskou oblasťou.

Od polovice decembra vstúpil do platnosti zákaz pitia vody z kohútikov pre 5 000 ľudí zo spomenutých obcí. Keďže prítomnosť atrazínu zodpovednými orgánmi bola mapovaná vôbec prvýkrát, nie je jasné, ako dlho bol herbicíd prítomný v pitnej vode. Je pravdepodobné, že obyvateľstvo konzumovalo znečistenú pitnú vodu už dlhé roky.

Obyvatelia, ktorí boli napojení na vodovodnú sieť, boli následne zásobovaní pitnou vodou cisternami zadarmo, ale tie rodiny, ktoré čerpajú vodu z podobne kontaminovaných studní, v určitých prípadoch takúto možnosť nemali. V polovici januára boli nainštalované uhlíkové filtre do verejného vodovodného zásobovacieho systému, ktoré by mali atrazín odstrániť. To by mohlo vyriešiť problém rodín napojených na vodovodnú sieť, ale nie tých domácností, ktoré majú vlastné studne. V studniach s hĺbkou 10 metrov úrady identifikovali atrazín v pitnej vode pod dovolenou medznou hodnotou stanovenou EÚ (100 ng/l). Avšak v hĺbke 15 až 20 metrov, z ktorej mnohé studne získavajú vodu, hodnoty boli už na úrovni okolo 150 ng/l.

Účinok atrazínu

Atrazín bol pôvodne populárny herbicíd, ktorý však Európska únia zakázala v roku 2003. Tento zákaz nadobudol platnosť na Slovensku po vstupe do EÚ v roku 2004. Jedným z hlavných dôvodov zákazu atrazínu v EÚ je pretrvávajúca kontaminácia podzemných vôd. Atrazín sa nerozloží v anaeróbnom stave v podzemných vodách.

Pre ľudský organizmus a zdravie predstavuje dlhodobá prítomnosť tejto látky veľké riziko. „Prítomnosť atrazínu v pitnej vode sa spája v prípade matiek s nízkou váhou plodu, ako aj so srdcovými poruchami a chorobami vylučovacej sústavy a pohybového ústrojenstva.“ Výskyt vrodených vývinových porúch je dokázateľne častejší v oblastiach, kde bola identifikovaná vyššia hladina atrazínu alebo iných agrochemických látok v povrchových vodách.

Atrazín je známy ako látka, ktorá narúša endokrinný systém. Výskum z Berkley preukázal brutálny vplyv na pohlavný vývoj dospelých samčekov žaby, zmeny sa týkali až tri štvrtiny pozorovaných jedincov. Navyše u jedného z desiatich nastala zmena pohlavia už pri nízkej koncentrácii atrazínu.

Zdroj znečistenia

Keďže v súčasnosti je používanie atrazínu zakázané, nie je zatiaľ jasné, čo je zdrojom znečistenia. Ministerstvo životného prostredia začalo kontrolu poľnohospodárskych prevádzok fungujúcich v blízkosti vodného zdroja ohľadom možnej prítomnosti nebezpečného pesticídu.

Slovenská mimovládna organizácia CEPTA v spoločnom maďarsko-slovenskom projekte v roku 2011 zistila vyššiu koncentráciu atrazínu (22-23 ng/l) v Dunaji v regióne.

Najdôležitejšie kroky:

  • Identifikovať zdroj znečistenia
    • či sa jedná o priemyselný komplex, skládku, poľnohospodárku prevádzku alebo sklad
    • alebo – čo je pravdepodobnejšie – či sa jedná o historické znečistenie podzemných vôd
  • mapovať lokalitu a rozsah znečistenia
  • odhad možných rizík
  • vypracovať opatrenia na zmiernenie rizík
  • posúdiť možnosti odstránenia znečistenia
  • poskytnúť čistú pitnú vodu všetkým dotknutým občanom

Gergely Simon, Greenpeace Hungary

Ivana Kohutková, Greenpeace Slovakia

Preklad z angličtiny: Judit Kontsek

One thought on “Stanovisko Greenpeace k atrazínu v pitnej vode na Slovensku

Comments are closed.