Ako sa daruje alebo o priebehu fundraisingu

Darovanie je mimoriadne dôležité vo vianočnom období. Vtedy je každému ľahšie sa zbaviť nadbytočných vecí z domácností, ako aj šatstva pre rodiny v núdzi. Ako prebieha u nás fundraising, a čo sa môže očakávať v období darovania 2 percent z daní príjmu na jar? Pozrime sa na to, však aj registrácia neziskových organizácií v tejto oblasti prebieha do 15.decembra tento rok.

 Rozhodnutie a získavanie informácií

Potom ako ste sa rozhodli niekomu darovať alebo podporiť nejaké občianske združenie, informujte sa akému združeniu chcete darovať. Pozrite sa na to, aké organizácie by mohli prísť do úvahy, alebo sa na ne pýtajte v kruhu Vašich známych. Ak nevedia odporučiť, orientáciu Vám uľahčia rôzne portály, napr. www.dvepercenta.sk, rozhodni.sk. Keď Vás oslovila nejaká občianska iniciatíva alebo nezisková organizácia, tak získajte o nej čo najpodrobnejšie informácie cez webovú stránku,sociálne média a v neposlednom rade cez register www.mvsr.sk.

Čo sa môže darovať?

Darovať môžeme financie, šatstvo, veci pre domácnosť, alebo služby pro bono. Existuje aj iná forma darovania. Ide o dobrovoľnícku prácu, čo ešte Zákon o neziskových organizácii neuznáva ako dar, len v kombinácií s finančným darom alebo s darovania dvoch percent. Ďalšiu špeciálnou formou darovania, je 1,5+1,5 % z dane fyzickej osoby. Predtým ako vyhľadáte nejakú organizáciu, alebo vyhoviete jej žiadosti a darovanie, treba sa informovať, čo presne v danej organizácii potrebujú.

 Komu sa môže darovať?

Prispieť môžeme každej občianskej organizácie avšak pod jednou podmienkou. Dotyčná organizácia musí byť dva roky aktívna a zaznamenaná u notára, v prípade, že organizácia má štatút verejno-prospešnej organizácie. Ich zoznam nájdete tu.

 Kto môže byť darcom a na čo má právo?

Darcom, sponzorom môže byť každý občan, fyzická osoba, či právnická osoba. V prípade, že takýto darca alebo sponzor je platiteľom dane a poskytne dar verejno-prospešnej organizácii, tak je oprávnený na určité zníženie dane. Na Slovensku v prípade, keď sa nedaruje 2 % daň z príjmov, tak tieto peniaze sa stratia a obohatia štátnu pokladňu.

Samotné darovanie

Keď už viete komu darujete a získali ste všetky potrebné informácie o danej organizácie, je čas ich kontaktovať a dohodnúť sa na forme dodania daru. Ak niekto chce vedieť, či sa dar použije na to, v čom sa strany dohodli, a občianska organizácia neprosí o špecifickú formu daru, tak darca môže žiadať o podpis darcovskej zmluvy. Prostredníctvom takejto zmluvy má možnosť darca určiť, že na aké ciele môže daná občianska organizácia využiť tento dar. Ďalej môže pridať podmienky ako mu referovať o použití daru.

Keď Vás vyhľadala nejaká občianska organizácia, alebo organizáciou zvolený fundraiser, tak dávajte pozor na nasledovné:
osoba konajúca v mene mimovládnej organizácie zbierajúcej dary (nech je to pracovník organizácie, alebo mediátor zberu finančných prostriedkov), je povinný sa legitimovať: musí mať k dispozícii splnomocnenie od organizácie, v ktorej mene koná, alebo certifikovaný výpis z forenzného registra,
mimovládna organizácia zbierajúca dary, alebo osoba konajúca v jej mene musí informovať osloveného darcu o cieloch fundraisingu, a kde je možné o ňom získať ďalšie informácie.

V prípade, že organizácia svoje dary prosí uložiť do krabice, či urny, darujúci pred darovaním dobre skontroluje krabicu, či je viditeľne označená názvom organizácie a iným kontaktom.  Ak sa stretnete s inými spôsobmi požiadavky darovania- buď na telefóne, internete, či cez inzerát- dávajte si pozor na to, že mimovládna organizácia žiadajúca o dar je v každom prípade povinná uviesť názov a kontakt organizácie (adresu pobočky, a ak majú, tak aj adresu webovej stránky a telefónne číslo).

Po darovaní

V budúcnosti pozorne sledujte prácu a výsledky organizácie. Týmto môžete kontrolovať nie len používanie darov, ale aj to, ako napreduje ich program a projekt pomoci iným. Neskôr ak by ste chceli opakovane darovať, tak rozhodnutie bude pre Vás ľahšie a efektívnejšie. V prípade, že máte dostatok času a energie, tak sa môžte pridať ako dobrovoľník k práci občianskej organizácie.
Každá mimovládna organizácia zbierajúca dary musí informovať verejnosť o získaných darov a to podľa podmienok zverejňovania. Ak takáto organizácia spravuje webovú stránky, tam je potrebné uverejniť čas zberu darov, na aké účely prebiehalo darovanie, ako ich použili a koľko a na čo vynaložili z celkovej sumy získanej z fundraisingu.
V prípade, ak sa organizácia pridala k Etickému kódexu Fundraisingových organizácií, musí uviesť aj iné údaje o použití darov, napr. koľko percent darov sa využilo na daný cieľ a koľko percent na podporu prevádzkovania cieľa. Takéto a podobné informácie vždy nájdete vo Výročnej správe organizácie.

 

Organizácie majú za povinnosť zverejniť svoju správu o verejných službách (aj na webovej stránke), z ktorých sa môže dozvedieť oficiálne údaje každý záujemca, teda aj darujúci.

Ako darovať online?

Túto kapitolu rozšírime onedlho v jednom dlhšom článku a budete vidieť ako smeruje trend k online darcovstvu v posledných rokoch online generácie.
Webová stránka organizácie sa s rôznymi prostriedkami sa dá prerobiť na výbornú plochu pre zbierky: umiestnime na stránku reklamy (banner, pop-up), poprípade pred vstupom na stránku môžme dať oznamy týkajúce sa fundraisingu. Okrem toho je tiež prospešné dať do menu gombík Podporte nás, pod ktorým môžeme pripraviť aktuality plánovaných darovacích akcií.
Cez webovú stránku, podobne ako nákupné centrá, môžeme vytvoriť online plochu, kde darujúci môžu svoje platby pre organizácie vybaviť bankovým prevodom. Na Slovensku je to možné na stránke www.darujme.sk.alebo darca.sk.
Ohľadne transakčných poplatkov je podstatne lacnejšie, ale z dôvodu programátorských prác často ťažké a drahé riešenie, dohodnúť sa s nejakou bankou na prevádzkovaní online prevodov pre organizáciu. Alebo sa dá pripojiť online, čo je zatiaľ to najlacnejšie riešenie