Ako vyzerá dobrá stratégia fundraisingu?

Základy dobrej stratégie fundraisingu sú pre neziskové organizácie dôležitou znalosťou. Najdôležitejšie je to, aby posolstvo, ktoré nejaká nezisková organizácia použije, aby bolo ľahko porozumiteľné, malo by osloviť potenciálnych sponzorov a povzbudiť ich k vytrvalosti v organizácii.

V našom dnešnom svete majú spoločnosti za úlohu priebežne prehodnocovať a obnovovať stratégiu fundraisingu. Pre rôzne organizácie – výnimočne pre tie, ktoré sa spoľahli na finančnú pomoc od štátu – to vyžaduje iné, rôznorodé, rýchle a rozmyslené kroky. Nech je akákoľvek hospodárska situácia, tak základom úspešného fundraisingu je dobre vypracovaná stratégia.

Kurzy a konferencie by mohli pomôcť rozpoznať nové trendy a osvojiť nové metódy, ale existujú základné kroky, ktoré počas prípravy stratégie nemôžeme vynechať.

Koncepcia- VISION – MISSION

Po prvé si určime činnosť, ktorý je vhodný fundraisingu. Stredobodom každého efektívneho fundraisingu je príťažlivá činnosť. Pre sponzorov stelesňuje táto činnosť celú prácu organizácie. Možno, že je to len detail, ale veľa organizácií ignoruje vypracovanie nasledovných bodov:

⦁ v čom spočíva problém?

⦁ aké riešenie poskytne organizácia na odstránenie problému?

⦁ ako vplýva úspech kampane neziskovej organizácie?

⦁ čo sa udeje v prípade neúspechu kampane?

⦁ prečo práve táto organizácia je najvhodnejšia na riešenie problému?
Najpodstatnejšie je toto všetko odkomunikovať čo najzrozumiteľnejšie, pridať do toho trošku emócií, ale určite vedome. Anglo-saská literatúra používa termín VISION-MISSION. V našej maďarskej interpretácii pod tým rozumieme obraz budúcnosti a nadšenosť voči nášmu cieľu.

 Analyzovať a plánovať

Treba sa rozhodnúť aké zdroje chceme získať v rámci nášho projektu a sústrediť sa na to. Počas fundraisingu môžeme použiť rôzne, medzinárodné zdroje. Takto budeme menej závislí od konkrétneho úspechu. Zopár možností, s ktorými sa ešte podrobnejšie budeme zaoberať:

Nadácie: organizácie, ktoré nemajú skúsenosti s fundraisingom, často začínajú touto metódou. Vieme o veľa takých nadáciách, ktoré sa vyslovene sústreďujú na podporu občianskych organizácií.

Firmy: Väčšina veľkých firiem má k dispozícii programy sociálnej zodpovednosti (CSR- corporate social responsability), ale oplatí sa vyhľadať aj menšie firmy, kde vládne taká veľká „tlačenica“ o zdroje. Firmy, ak si to môžu dovoliť, sú väčšinou viac otvorené prispievať hmotným darom, alebo pre dať organizácii prístup k svojim službám.

Jednotliví darcovia: menšie, väčšie, jednorazové, alebo pravidelné príspevky  od jednotlivcov.

Štruktúra

Keď sa už rozhodlo, že aké zdroje nám pomôžu, tak je potrebné naplánovať k tomu aj príslušnú štruktúru. Splnenie niektorých úloh zveríme dobrovoľníkov, alebo fundraising manažérom, po prípade ich zveríme nejakej externej firme. Podstata je to, že čím skôr začneme budovať vnútorné kapacity, tým lepšie. V prípade menších neziskových organizácií sa táto úloha posúva na vedúceho organizácie.

Výskum

Toto je krok č. 2. Po tom ako sme vybrali zdroje fundraisingu, treba určiť tie kľúčové osoby, skupiny, ktoré musíme osloviť. Súčasne určíme aj spôsoby, s ktorými oslovíme dotyčných ľudí.

Pripravme si ponuku

Ako sme sa už v 1. bode o tom zmienili, treba vedieť aké množstvo zdrojov potrebujeme a ako to budeme efektívne používať v záujme klienta. Čo sa týka darov, bolo by dobré vytýčiť si za cieľ definovanie ich množstva, o ktoré žiadame jednotlivcov. Je vhodné vysvetliť, na čo bude daná suma stačiť a aká zmena sa s tým dá dosiahnuť.

Prosme!

Nevyhnutnosťou fundraisingu je prosiť o dar. Existuje veľa spôsobov ako vyhľadať jednotlivcov. Každý si vyžaduje dôkladnú predprípravu, ale platí, že čím je posolstvo osobnejšie, tým je úspech istejší.

Vytvorme dlhodobý záväzok

So sponzormi môžeme vybudovať nepretržitý a dlhodobý vzťah, ak sa im správne poďakujeme za pomoc a naďalej ich zapájame do práce organizácie. A hlavne im referujme o dosiahnutých úspechoch s ich podporou.

Zdroje: fundraising.sk, nonprofitmanagement.hu,nonprofitconsultancy.wordpress.com,adhat.hu