Vytváranie nových pracovných miest na južnom Slovensku pomocou integrovaných územných akčných plánov -2. časť

V našom prechádzajúcom článku sme Vás informovali o plánovanej výzve na vypracovanie  integrovaných územných akčných plánov zamestnanosti v rámci Operačného programu Program spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika – Maďarsko. V našom dnešnom článku budeme Vás informovať o tom, že aké môžu byť oprávnené aktivity v akčnom pláne, ako aj o ďalších detailoch akčných plánov.

V rámci akčného plánu je možné realizovať nasledujúce oprávnené akcie:

 1. cielené akcie na zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom rozvoja produktov a služieb čerpajúcich z miestneho potenciálu (napr. rozvoj trhov s miestnymi produktami; revitalizácia bývalých priemyselných oblastí formou nových spôsobov ich využitia, zlepšenie podmienok na rozvoj cestovného ruchu, zlepšenie prístupu k mestským funkciám, rozvoj sociálneho hospodárstva, najmä v regiónoch s vysokou chudobou a v regiónoch obývaných Rómami atď.);
 2. iniciatívy a služby zamerané na zlepšenie cezhraničnej mobility pracovnej sily;
 3. infraštruktúrne investície prispievajúce k modernizácii, štrukturálnej transformácii a trvalej udržateľnosti v špecifických oblastiach, ktorých výsledkom bude výrazné merateľné zlepšenie mobility pracovnej sily (v prípade aktivít súvisiacich s výstavbou ciest vrátane riešení pasívneho znižovania hluku (hlukové bariéry, ochranná výsadba stromov);
 4. spustenie a vykonávanie spoločných iniciatív integrovanej cezhraničnej zamestnanosti
 • spoločné iniciatívy na zvýšenie zamestnanosti (vrátane podpory zamestnávania ľudí odchádzajúcich z trhu práce), iniciatívy zamerané na spoluprácu trhov práce,
 • inovatívne projekty na zvýšenie zamestnanosti (s dôrazom na zvyšovanie zamestnateľnosti Rómov);
 1. vytvorenie podnikateľských služieb podporujúcich zamestnávanie a tvorba infraštruktúrnych podmienok:
 • služby na podporu zamestnanosti – databázy, konzultačné služby, webové stránky atď.
 • rozvíjanie nových podnikateľských služieb, cezhraničnej spolupráce, štruktúr na podporu podnikania,
 • iniciatívy na podporu cezhraničného šírenia podnikateľských informácií, o vývoj IT systémov, sietí na podporu zamestnanosti,
 1. spoločné programy vzdelávania a odbornej prípravy:
 • skúmanie potrieb odbornej prípravy s cieľom stanoviť smerovanie odbornej prípravy potrebné z hľadiska trhu práce (a s výhľadom na celoživotné vzdelávanie a tvorbu zelených pracovných miest),
 • zvyšovanie povedomia medzi zamestnávateľmi (podnikateľské združenia, podniky, najmä MSP) v oblasti predchádzania a boja proti diskriminácii, o spoločné využívanie expertných a konzultačných služieb,
  • právne poradenstvo pre ľudí, ktorí boli diskriminovaní na trhu práce,
  • monitorovanie a boj proti diskriminácii na trhu práce,
  • stimuly pre zamestnávateľov,
 1. nastavenie a prevádzkovanie podporných riadiacich funkcií v zmysle vykonávania akčného plánu na plnenie úloh spoločného riadenia, koordináciu projektov, podporu znevýhodnených skupín, prípravu a aktualizáciu akčných plánov, prípravu správ a spoločné komunikačné aktivity.

Vyššie uvedené akcie z č. 3-7 samotné nie sú považované za oprávnené, len za doplnkové podporné akcie k akciám č. 1-2. Je potrebné preukázať, že podporné akcie jednoznačne súvisia s hlavnými akciami. Tiež je potrebné preukázať priamy alebo nepriamy príspevok plánovaných akcií k tvorbe príležitostí na zamestnanie. Za prijateľné sa považujú len akcie s jasným priamym alebo nepriamym príspevkom k tvorbe príležitostí na zamestnanie. Ak sa činnosti týkajú výstavby ciest, je absolútne nevyhnutné preukázať ich jasnú súvislosť a príspevok k iniciatívam na podporu zamestnanosti.

Akčné plány zamestnanosti môžu byť vytvorené aj v cestovnom ruchu – zrúcaniny hradu Dobrá Voda

Zdroj: Gábor Lelkes, 2017

 

Hlavné cieľové skupiny podpory:

Obyvateľstvo oprávneného regiónu, miestne spoločenstvá, podnikatelia.

Typy prijímateľov (indikatívny zoznam): · Verejné inštitúcie · Súkromné inštitúcie slúžiace verejným záujmom · Podniky vo vlastníctve štátu · EZÚS · Mimovládne organizácie · Rozvojové agentúry · Samosprávy, obce · Univerzity a iné inštitúcie terciárneho vzdelávania · Komory · Sociálne podniky · Malé a stredné podniky

 

Výber operácií sa bude realizovať prostredníctvom dvojkolových otvorených výziev na predkladanie návrhov. Všetky akcie sa budú vykonávať v rámci územného akčného plánu. Integrované územné akčné plány musia obsahovať akcie zamerané na riešenie celého tematického rozsahu špecifického cieľa, odrážať špecifické požiadavky jednotlivých území, sektorov alebo funkcií a strategický prístup. V prvom kole sa predkladajú návrhy s akčným plánom bez podrobného opisu projektov. Najprv sa posudzuje oprávnenosť akčných plánov. Akčný plán by mal obsahovať podrobné zdôvodnenie príspevku akcií k napĺňaniu stratégie a špecifických cieľov prioritných osí. Okrem iného je potrebné dostatočne rozvinúť nasledujúce prvky, ktoré sa budú posudzovať podľa vyhodnocovacích kritérií v prvom kole:

 • primeranosť akčných plánov,
 • súlad s hlavným tematickým prístupom a cieľom investičnej priority,
 • dodržanie územných parametrov a rozvojových potrieb danej oblasti,
 • súlad akčného plánu a iniciatív na boj proti nezamestnanosti so špecifickými problémami zamestnanosti v cieľovom území,
 • obsah vzájomne súvisiacich akcií, cezhraničný vplyv,
 • odkaz a súvislosť s ďalšími veľkými investíciami (v rámci alebo mimo tohto programu spolupráce),
 • hospodárska a sociálna užitočnosť projektov – s osobitným dôrazom na menej rozvinuté regióny,
 • súlad s európskymi (Európa 2020), vnútroštátnymi (najmä NRP) a regionálnymi stratégiami a operačnými programami,
 • súlad s európskymi usmerneniami (rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ),
 • realistické finančné a vykonávacie kapacity.

 

Všetky akčné plány musia zahŕňať tvorbu nových pracovných miest. Projekty by mali byť integrované; v rámci akčného plánu by sa malo realizovať 3-8 projektov. Jeden z projektov by mal byť zameraný na koordináciu jednotlivých projektov.

Akčné plány by mali čerpať z endogénneho potenciálu a využívať ho na zvýšenie úrovne zamestnanosti; miestne a subregionálne stratégie by mali využitím cezhraničného aspektu akcií prispievať organickým a efektívnym spôsobom k zníženiu dlhodobej nezamestnanosti a zvýšeniu hospodárskeho rastu.  Všetky operácie musia mať cezhraničný aspekt (prvky cestnej infraštruktúry musia skutočne prekračovať hranicu; mäkké prvky musia čerpať preukázateľne u výsledkov cezhraničnej spolupráce, napr. spoločné stratégie pre pohraničné územia, produkty alebo služby či funkcie dostupné na oboch stranách hranice, rozšírenie mestských funkcií z jednej strany hranice na druhú, prenos modelov/poznatkov/technológie z pohraničných regiónov, v kombinácii so súbormi rôznych zručností, ktoré nie sú k dispozícii v druhom regióne, získanie kritickej masy, ktoré by bolo inak nemožné atď.).

Pevne verím, že inovatívny element, t.j. integrovaný akčný plán zamestnanosti bude prispievať k zníženiu miery zamestnanosti na južnom Slovensku, že tu žijúci Slováci, Maďari, Rómovia, Česi, Nemci  a ostatné národnosti budú mať lepšie podmienky na trhu práce ako je to teraz v súčasnosti. Dúfam, že aj tie akčné plány pomôžu, aby boli nové pracovne miesta vytvorené v mieste ich bydliska, aby rodičia malých detí nemuseli denne dochádzať za prácou do stovky kilometrov.