Vytváranie nových pracovných miest na južnom Slovensku pomocou integrovaných územných akčných plánov -1. časť

Jednou z hlavných čŕt južného Slovenska je jeho extrémna socioekonomická rozdielnosť. Mestá Bratislava a  Győr  tvoria ekonomicky silný a dynamický región, ktorý je súčasťou rozvíjajúcej sa stredoeurópskej zóny siahajúcej až po Viedeň a Južnú Moravu. Ostatné časti pohraničného regiónu vrátane dolného Žitného ostrova majú veľmi slabé ekonomické zázemie, charakterizuje ich nedostatočné tempo vytvárania nových pracovných miest a vysoká miera nezamestnanosti. Na túto situáciu reaguje „Prioritná os 3 -Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility“  v Operačnom programe Program spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika – Maďarsko, ktorá sa sústredí na rozvíjanie kľúčových podmienok na zlepšenie mobility pracovníkov a kladie dôraz na integráciu cezhraničného trhu práce a podporu zamestnanosti, ale aj zlepšenie prístupnosti kultúrnych a prírodných zdrojov a pracovných príležitostí v regióne prostredníctvom miestnych stratégií rastu využívajúcich endogénny potenciál.

V júli 2017 očakávame 1. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej pomoci práve za Prioritnú os 3, ktorej cieľom je integrácia cezhraničných trhov práce, vrátane spoločných iniciatív zameraných na posilnenie cezhraničnej mobility, zamestnanosti, informačných a poradenských služieb a spoločného školenia. Táto výzva bude vyžadovať prípravu integrovaných územných akčných plánov, lebo všetky akcie sa budú vykonávať v rámci integrovaného územného akčného plánu. Tieto jednotlivé integrované územné akčné plány by mali zohľadňovať vnútorný potenciál funkčných regiónov, ktoré sú znázornené nižšie.

Mapa 1: Funkčné regióny v pohraničnom pásme medzi Slovenskom a Maďarskom

Zdroj: http://www.cesci-net.eu/

Čo je integrovaný územný akčný plán zamestnanosti?

Akčný plán slúži ako vykonávacia dokumentácia projektov na strednodobé obdobie. Obsahuje pozadie a zdôvodnenie plánovaných intervencií. V akčnom pláne treba opísať vzťah medzi plánovanými aktivitami a existujúcimi stratégiami, územné výzvy a príležitosti a územné ciele. Akčný plán obsahuje podrobný opis projektov, ktoré sa budú vykonávať na dosiahnutie územných cieľov, potrebné finančné, ľudské a iné zdroje, načasovanie, organizácie zodpovedné za vykonávanie projektov atď. Mal by sa dotknúť aj susediacich území v oprávnenom regióne, tak aby zahŕňal územia na oboch stranách hranice. Každý akčný plán by mal riešiť aj tvorbu nových pracovných miest. Pod pojmom nové pracovné miesto sa rozumie vytvorenie úplne nového miesta, nie zachovanie existujúceho pracovného miesta.

Východiskovou hodnotou pre identifikáciu nových pracovných miest je v prípade existujúcej organizácie počet zamestnancov v predchádzajúcom roku. Samostatná zárobková činnosť sa považuje za prijateľnú v nasledujúcich prípadoch: osobná účasť vlastníka spoločnosti alebo organizácie, osobná účasť členov družstva, podporných členov, rodinných príslušníkov atď.

V našom ďalšom článku budeme Vás informovať o tom, že aké môžu byť oprávnené aktivity v akčnom pláne, ako aj o ďalších detailoch akčných plánov, o ktorých bola živá diskusia aj na informačnom seminári v Nitre 26. apríla 2017, ktorý organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, s ručením obmedzeným.

Foto 1: doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja na informačnom seminári „Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A  Slovensko-Maďarsko” v Nitre 26. Apríla 2017