Prevencia online šikanovania prostredníctvom školskej meditácie a úvod do právnych aspektov kyberšikanovania

Workshop o kyberšikane bol online workshop organizovaný pod občianskym združením FutuReg v spolupráci s maďarskou partnerskou organizáciou ALTERNATÍVA Egyesület. Uskutočnil sa online prostredníctvom platformy Zoom a bol financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Počet účastníkov bol 20.
Počas stretnutia účastníkov informovala Livia Bott Domonkos o týchto témach: súčasná mediácia v školách a online mediácia, školská mediácia, ktorá má dôležitú úlohu pri prevencii online šikanovania s cieľom vytvoriť tolerantné prostredie. Účastníci sa dozvedeli, že mediácia je zvyčajne dobrovoľná, účastníci konfliktu sú prítomní, každý je účastníkom triedy, mediátora si vyberajú strany spoločne (ktorý má vyjednávacie schopnosti), strany hľadajú riešenie spoločne a riešenie je riešením strán, nie rozhodnutím tretej strany, ak dôjde k dohode, považuje sa to za triedny mier, dohodu medzi stranami.
Nie je potrebné zapojiť orgány, participatívny model – každý sa zúčastňuje a každý sa snaží problém vyriešiť. Výhody školskej mediácie na riešenie kyberšikanovania sú tieto: strany sú spolupracujúcimi partnermi, vzájomná dôvera, záujmy strán sa môžu naplniť súčasne, orientácia na budúcnosť, správne posúdenie situácie, všetky strany sa cítia ako víťazi. Pociťujeme však uvedomenie si nedostatku odborníkov na mediáciu, keďže je nedostatok kvalifikovaných učiteľov v tejto oblasti, zhoršujúce sa duševné zdravie detí, tlak na dodržiavanie pravidiel, nedostatok zručností riešiť problémy → generačná priepasť medzi učiteľmi/rodičmi a deťmi.
FutuReg má 4 roky skúseností s mediáciou a úspešne dosiahol 33 tried, 13 školských mediátorov vyškolených, 18 dopytov. Uvedomujeme si, že mediátori nie sú schopní byť všade prítomní a vyriešiť to obrovské množstvo problémov súvisiacich s kyberšikanou, preto veríme, že je dôležitá zodpovednosť rodičov pri regulácii prítomnosti detí na internete, vysvetľovaní nebezpečenstiev deťom s cieľom predchádzať kyberšikane.

Združenie ALTERNATÍVA a občianske združenie FutuReg zorganizovali workshop Úvod do (nielen) právnych aspektov kyberšikany, ktorý prezentoval doktor Tamás Pongó. Prednáška sa konala na platforme ZOOM, zúčastnilo sa jej 20 účastníkov a bola financovaná z programu Európskej únie Erasmus+. Tamás Pongó poskytuje bezplatné vzdelávanie a školenia mediálnej gramotnosti pre dospelých a deti.
Účastníci získali všeobecné informácie o fenoméne „filtračnej bubliny“, čo je personalizované online informačné prostredie, v ktorom algoritmy zhromažďujú údaje o našich zvykoch, takže v digitálnom svete môžeme vidieť obsah, ktorý sa nám páči, a odfiltrovať obsah, ktorý sa nám nepáči. Vysvetlené boli aj pojmy „ekonomika pozornosti“ a „Big Data“.
Zistili sme, že deti sú najviac náchylné na kyberšikanu – podľa prieskumu NMHH Digital Parenting má 82 % domácností s deťmi mobilný telefón a 66 % detí vlastní mobilný telefón, pričom tieto deti sú prítomné aj na sociálnych sieťach. Keďže sa deti učia podľa vzoru svojich rodičov, množstvo času stráveného pred obrazovkami je u detí a rodičov korelované, pričom miera času stráveného pred obrazovkami je takmer rovnaká.
Preskúmal sa aj pojem offline šikanovanie, čo je úmyselné, opakované, urážlivé, škodlivé alebo dokonca zraňujúce správanie zamerané na narušenie rovnováhy síl a udržanie dominancie. Prečo je kyberšikanovanie iné? Je to verbálne sociálne šikanovanie realizované prostredníctvom elektronických technológií, jeho platformami sú e-mail, textové správy, chat, videohry, prípadne sexting. Pri online šikanovaní neexistuje pre deti bezpečný priestor na oddych, pretože toto šikanovanie je zvyčajne spojené so školskými známosťami, jedno šikanovanie môže fungovať paralelne s druhým. V Maďarsku existuje niekoľko projektov a programov na jej kontrolu, napríklad projekt TABBY in Internet, MOCK, KiVa, Digitális Gyermekvédelmi Stratégia, program Békés Iskolák alebo ENABLE.
Z právneho hľadiska by bolo možné doplniť pojmy šikanovanie a kyberšikanovanie do zákona o rovnosti príležitostí a poskytnúť štátne finančné prostriedky na programy prevencie.
Na záver prezentácie sa prednášajúci podelil o vlastné skúsenosti a hovoril o tom, čo môžeme urobiť ako študenti, dospelí a pedagógovia. Medzi svojimi metódami spomenul zvedavý prístup rodičov k novým platformám, pýtanie sa detí, čo robia na internete, a odporučil aj platformy rodičovskej kontroly.