Projekt NDS a bezpečnosť detí

Mediácia je riešením pre bezpečnosť detí?

RIEŠIŤ KONFLIKTY A NEBEZPEČENSTVO ONLINE: Rovesnícky mediátor Kidsafedu 2.0 má za cieľ odovzdať podporu vzdelávacím inštitúciám, rodičom a rodinám v školách na Slovensku v oblasti bezpečného internetu. Tento cieľ sa zabezpečí pomocou aktivity networkingu a vzdelávacích workshopov hlavne v offline priestore. Rovesnícka mediácia dáva priestor pre riešenie konfliktov v tradičnom offline prostredí v triednom kolektíve, avšak a metódy dajú využiť aj z prostredia online(v prípade zhoršenia pandémie).

Riešili sme 4 triedy v Bratislave a 4 triedy v DUnajskej Strede s počtom žiakov 25-30  plán sme plnili na 120 percent.lajkov, zdielaní a komentárov, mali sme na stranke velku interakciu a veľa offline dopytov

VZDELÁVAŤ POMOCOU KIDSAFEDU PEERS WSCH2.0 je druhým cieľom, ktorý ako menší cieľ podporuje ytvorenie siete Ambasádorov digitálnej bezpečnosti pomocou networkingu a know how transferu. Vďaka metodických materiálov a novými vedosťami predchádzať kyberšikane, venovať sa bezpečnému online prostrediu pomocou rovesníckej mediácie na školách pomocou terapeutických sedení.Pomocou cieľa KIDSAFEDU Peers je networkonvať inými organizáciami.

 

Vybrali sme 10 ambasádorov 5 online a 5 offline, sieť ambasádorov funguje na FB ako chat a skupina priamo spojená s mediátormi. 5 rovesnícki mediátori a 5 školskí mediátori boli vyškolení.Meranie sme mohli uskutočniť počtum zapojených škôl, počtom stiahnutých materiálov, videí, lajkov, zdielaní a komentárov. Spätná väzba učiteľov pomáha pri tvorbe nových maerilov. Cieľ bol preto čiastočne spnený, lebo predchádzať kyberšikane sa dá iba poocou osobných konzultácii a osobných pordenstiev, a to počas pandémie nebolo možné.Spôsob merania bol aj počet mediačných stretnutí s rovesníckym mediátorom pri konkrétnom online konflikte. Takéto konflikty sa vyskytli hlavne v Trsticiach av Bratislae a riešili sme ich promptne. Počet stretnutí bol 10.

ROZŠÍRIŤ OBSAH DIGITALSKILLS 2.0 o bezpečnosm používaní internetu, IT nástrojov, hackingu, gamingu a hoaxoch počas pandémie. Cieľom je rozšíriili sme a medializovali už vytvorený priestor vzdelávania digitálnym znalostiam a obmedziť tým obťažovanie na internete. Pre tento cieľ slúži na zviditeľnenie online platformy www.digitalkills.kidsafedu.eu a tvorba článkov ako aj diseminácia sú značnou metódou ako aktivitu dosiahnu

Okrem 8 článkov sme písali 2 jazykové mutácie a ďalšie  posty na základe konkrétnych potrieb priestor vzdelávaniu, digitálnym znalostiam a obmedziť tým obťažovanie na internete, boli  poslané linky a vstupy školám na 100 mailov

Dosiahnutým cieľom bol konkrétna digitálna platforma, ktorá umožňuje užívateľom znovu si obhliadnuť vypočuť a prezrieť materiály zo 4 tréningov, z 3 besied a z viacerých podujatí.

 

V budúcnosti by sme sa chcli naďalej profilovať v tejto téme ako organizácia. Vyhodnocujeme tento projekt pozitívne vďaka PR, mylsíme si, že práve vďaka zviditelnia sa našej orgabnzácie sme na 2022 dostali grant Erasmus plus na tému rozvoja digitánej inteligencie detí mladých ľudí v Maďarsku, na Slovensku a v Čechách. V budúcnosti sa chceme stať odbornými členmi koalície Eurochild ako aj Koalicie pre deti Slovenska. Koordinátor projektu hodbotí budúcnosť dlhodobých projektov reálne a snaží sa udržateľnosť garantovať pomocou stálych podávaní ˇžiadostí a grantov.Projektový manager hodnoti projekt prinosne.Veľmi pekne sa uchytila myšlienka v našich regiónoch a okresoch (Dunajská Streda, Galanta, Senec, Bratislava)V roku 2022 plánujeme vytvoriť spôsob podobný Programu Nemecsek (Prevzatý od Nadácie Hintalovon).Je to istý nahlasovania prípadov šikany na škole, možnosťou anonýmneho, protektívneho a dôveryhodného systému

Dňa 2.-4. júna mediátorky OZ FutuReg školili formou workshopu v priestoroch v Dunajskej strede a v Bratislave v 5 a 9. triede v rámci projektu riešenie problémov online priestoru a návratu do škôl. Šamorínske OZ FutuReg začala projekt KIDSAFEDU.ONLINE v marci 2021. Prvou aktivitou bola tvorba učebného materiálov. Ebooky sa dajú stiahnuť na odkazoch www.kidsafedu.eu a takisto v preklade slovenského digitálneho

Druhou aktivitou boli workshopy, ktoré sa realizovali od februára online od apríla offline. Na leto plánuje organizácia digitalizovať všetky dosiahnuté výsledky na digitalskills.kidsafedu.eu.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a bezpečných online vzdelávacích nástrojov.

Ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže stupňovať a v niektorých prípadoch dokonca aj vyhrotiť do kyberšikany. Podľa platformy EÚ Bezpečnejší Internet jedno z troch detí už zažilo nejakú formu kyberšikany. Hlavnými výstupmi projektu ako reakciu na súčasní situáciu sú: 1) ebook o digitálnom detstve 2) workshopy 3) digitalizácia platformy vedomostí

Bezpečne v komunite, bezpečne doma je grantový program nadačného fondu Deti v bezpečí. Od roku 2015 je jeho zriaďovateľom poisťovňa KOOPERATIVA.

Program sa skladá zo vzdelávacej a grantovej časti programu a jeho cieľom je vzdelávanie a podpora projektov na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí pod vedením Nadácie pre deti Slovenska

„Ak si máme predstaviť budúcnosť škôl z hľadiska riešenia konfliktov, najprv musíme veriť tomu, že konflikty sú prirodzenou hnacou silou nášho života a nemôžeme ich jednoznačne kategorizovať ako škodlivé a deštruktívne javy. Máme si byť istí v tom, že človek je schopný zmeny a kde je vôľa, skúsenosť, vedomosť a vytrvalosť, tam nedorozumenia a nesúhlas
môžu viesť k riešeniam. Ale najdôležitejšie, čo musíme vedieť – a to tvrdíme na základe
vlastných skúseností, že školská mediácia (vedená odborníkmi a pedagógmi) a rovesnícka
mediácia sú komplexné nástroje, ktoré je možné rýchlo a prakticky realizovať v školskom
prostredí ako súčasť triednych hodín, a ktoré prinášajú dlhodobé, užitočné a isté výsledky.“
– tvrdí mediátorka projektu Krisztina Mészáros
Mediátorky počas stretnutí vyškolili vyše 50 študentov riešili 2 konflikty a zamerali sa na 2 dvoch úrovniach mediovali oddelene, o projekte sa zmienila aj projektová manažérka, komediátorka projektu, Lívia Bott Domonkos : „Musíme si byť vedomí aj toho, že asertívne správanie, základy pozitívneho naprávania,
vytvorenie a udržiavanie empatie je potrebné naučiť sa spoločne. Musíme investovať čas
do osobných konzultácií, vytvoriť skupiny vykonávajúce dohľad a konflikty riešiť pomocou
individuálneho prístupu. Veríme, že navzájom akceptujúce, trpezlivé, dôverujúce komunity
sa dokážu rozvíjať len touto cestou a týmito nástrojmi. Na pohľad beznádejné prípady,
ktorým dominujú hádky a zlé vzťahy, je možné v budúcnosti zlepšiť pomocou diskusií
a debát zameraných na hľadanie riešení, ventilovanie emócií a mapovanie spoločných
cieľov.“
Veríme, že naše aktivity pomohli ZŠ s VKM na Dunajskej ulici v Bratislave.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. V rámci projektu posudzujeme potreby cieľových skupín – a to detí aj dospelých. Od roku 2020 sa školy stali online inštitúciami, rodičia učiteľmi a učitelia boli nútení sa naučiť odborné IT vedomosti. Ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže stupňovať a v niektorých prípadoch dokonca aj vyhrotiť do kyberšikanu. Podľa platformy EÚ Bezpečnejší Internet jedno z troch detí už zažilo nejakú formu kyberšikany. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) ebook o digitálnom detstve 2) digitálizácia platformy vedomostí 3) workshopy

Bezpečne v komunite, bezpečne doma je grantový program nadačného fondu Deti v bezpečí. Od roku 2015 je jeho zriaďvateľom poisťovňa KOOPERATIVA.
Program sa skladá zo vzdelávacej a grantovej časti programu a jeho cieľom je vzdelávanie a podpora projektov na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí. Uchádzačom o grantovú podporu doporučujeme účasť na vzdelávacích workshopoch Nadačného fondu Deti v bezpečí.Ďakujeme Nadácia pre deti Slovenska.