Vydali sme EBOOK pomocou NDS

Ak si máme predstaviť budúcnosť škôl z hľadiska riešenia konfliktov, najprv musíme veriť
tomu, že konflikty sú prirodzenou hnacou silou nášho života a nemôžeme ich jednoznačne
kategorizovať ako škodlivé a deštruktívne javy. Máme si byť istí v tom, že človek je schopný
zmeny a kde je vôľa, skúsenosť, vedomosť a vytrvalosť, tam nedorozumenia a nesúhlas
môžu viesť k riešeniam. Ale najdôležitejšie, čo musíme vedieť – a to tvrdíme na základe
vlastných skúseností, že školská mediácia (vedená odborníkmi a pedagógmi) a rovesnícka
mediácia sú komplexné nástroje, ktoré je možné rýchlo a prakticky realizovať v školskom
prostredí ako súčasť triednych hodín, a ktoré prinášajú dlhodobé, užitočné a isté výsledky.
Musíme si byť vedomí aj toho, že asertívne správanie, základy pozitívneho naprávania,
vytvorenie a udržiavanie empatie je potrebné naučiť sa spoločne. Musíme investovať čas
do osobných konzultácií, vytvoriť skupiny vykonávajúce dohľad a konflikty riešiť pomocou
individuálneho prístupu. Veríme, že navzájom akceptujúce, trpezlivé, dôverujúce komunity
sa dokážu rozvíjať len touto cestou a týmito nástrojmi. Na pohľad beznádejné prípady,
ktorým dominujú hádky a zlé vzťahy, je možné v budúcnosti zlepšiť pomocou diskusií
a debát zameraných na hľadanie riešení, ventilovanie emócií a mapovanie spoločných
cieľov. Veríme, že nasledujúce roky prinesú zmenu, k čomu je ale potrebná spolupráca
a spoločný zámer žiakov, pedagógov, rodičov a vedenia inštitúcií.

ebook_NDS_HU

 

ebook_NDS_SK