Novodobé dediny alebo život v suburbiách

Podľa urbanistu Nate Berga (Bloomberg, 2012) nie suburbanizácia, ale viac samotná izolácia je zodpovedná za začatie negatívnych procesov v komunite. Ďalším dôvodom, prečo život na predmestí nie je vhodný najmä pre deti a rodiny, je fakt, že zbavuje ľudí sociálnych kontaktov. Spomína sa napríklad fenomén „zelená vdova” tzv. green widow syndrómom definovaný jav, ktorý označuje určitú skupinu suburbánnych žien. Podľa definície spĺňa podmienky izolácie a dezintegrácie, a jej členky bývajú síce v nádhernej suburbii, v rodinnom dome, ale cítia sa byť stále izolované v spoločnosti. Cieľom výskumu bolo osloviť takéto ženy maďarskej aj slovenskej národnosti a podľa vopred stanovenej štruktúry sa s nimi porozprávať o živote, preskúmať kvalitu života v suburbiách z ekonomického hľadiska a spoznať ich spoločenské či kultúrne tendencie.

Snaha o vytvorenie komunity už nie je prioritou, keďže sa sem obyvateľstvo sťahovalo kvôli vidine pokojného života. Najčastejšie je to práve príroda a pokoj, ktoré nenachádzajú – okrem neustáleho státia v dopravných zápchach dostanú betónovú a tehlovú džungľu uprostred širokého priestranstva, často bez zavedenia inžinierskych sietí a požadovanej technickej infraštruktúry. Reakciou na tento proces je sťahovanie sa späť. V socioekonomickom výskume sa objavuje pojem gentrifikácia (opak suburbanizácie), čo znamená sťahovanie mladej bohatej strednej vrstvy do menej lukratívnych miest, kde postupne vytláčajú nižšie vrstvy, pre ktoré sa život v týchto oblastiach stáva cenovo nedostupným.

Z pôvodného vnímania ako centrálneho bodu existencie a bašty sociálneho a kultúrneho sveta sa pojem domov v suburbiách spája skôr s miestom na oddych, sebarealizáciu, trávenie voľného času a podobne. Ak sa ľudia rozhodnú zmeniť trvalý pobyt, tak je to často riešením konkrétnej životnej situácie, napríklad pri potrebe prihlásiť detí do škôlky.

V práci sa venujeme definícii spoločenských problémov v suburbiách, zameriavame sa na syndróm zelených vdov a priblížime kvalitatívny výskum, ktorý sa zameral na testovanie dvoch hypotéz.

Ebook_Zivot-v-suburbiach.pdf