Detské práva – priorita pre FutuReg

 

Gyermekjogok

V tejto sekcii Vám predstavíme doterajšie výskumy OZ FutuReg, s predstavením a odprúčaním, prečo si ich prečítať.

 

„Právo nie je menu v jedálni, kde dáte dieťaťu polovičnú porciu“ ” – Herczegh Anita, 2014

Deti sú obrazom spoločnosti a odrážajú aktuálne problémy spoločnosti. Deťom má byť umožnené to
najlepšie. Slovensko prijalo Dohovor o detských právach Charty OSN práve 20. novembra. 1989. Táto deklarácia dáva právo deťom byť stúpencami svojej vlastnej kultúry, hovoriť a učiť sa materinský jazyk. Dáva im aj právo na vyjadrenie svojho názoru. Ako vnímajú deti maďarskej národnosti na Slovensku spomenutý dokument po 30 rokoch? Čo znamená byť dieťaťom maďarskej národnosti na Slovensku v roku 2019? Je dobré byť dieťaťom maďarskej národnosti na Slovensku v období, keď sa dostáva k slovu tzv. online generácia? Kde sa začína cesta uplatňovania práv detí: v
spoločnosti, v škole, v rodine? Či u samotného dieťaťa, ako subjektu týchto práv, alebo u dospelých, ktorí rozhodujú o platných pravidlách? Ktoré sú tie práva, ktoré sa týkajú detí maďarskej národnosti na Slovensku? Spoločnosť je príliš abstraktná, rodina príliš konkrétna, dieťa príliš slabé na to, aby dokázalo uplatniť svoje práva a dospelí príliš silní na to, aby sa delili o svoje práva. Ako sa vymaniť z tohto zdanlivo bludného kruhu? Je jedinou správnou cestou „posadiť sa za okrúhly stôl“? Spočíva riešenie vo vzájomnom počúvaní sa, a to všade – v rodine, v škole, v komunite, v celej spoločnosti? Kto má byť iniciátorom týchto aktivít? Je zbytočné hovoriť, že deti túto cestu iniciujú svojimi
otázkami a správaním sa spontánne a sústavne? Minority Kids je prvým projektom na Slovensku, ktorý iniciovali príslušníci maďarskej národnosti a ktorý sa zameriava na podporu práv a rovnakých príležitostí pre deti, žijúce v menšinách. Projektom zastrešený blog,
online poradňa a tím odborníkov fungujú už 5 rokov a pomáhajú deťom maďarskej národnosti na Slovensku. Kladú si za úlohu hľadať takú cestu, ktorá by sa nachádzala medzi ochranou záujmov a presadzovaním záujmov. Bola vytvorená platforma na ochranu najlepšieho záujmu detí maďarskej národnosti na Slovensku prostredníctvom informácií, poskytovania pomoci a budovania komunity pod heslom „PRE DETI – DETI SÚ HODNOTOU“. Práve prieskum, realizovaný v rámci projektu Minority Kids, je spôsob, ako sa priblížiť k ich svetu. Ak chceme práva detí uplatňovať, je viac ako samozrejmé, že potrebujeme poznať názor a vedomosť samotných detí. Pomocou prieskumu sme si stanovili cieľ, získať objektívne a v čo najvyššej možnej miere reprezentatívne poznatky o tom, ako deti rozmýšľajú o svojich právach. Prieskum mapuje informovanosť o právach detí maďarskej národnosti v našej krajine z ich vlastného uhla pohľadu a hľadá odpovede na hore uvedené otázky.
Úlohou prieskumu nie je komplexne popísať situáciu v našej krajine, prioritne je zameraný na stav
informovanosti v oblasti základných ľudských, detských práv a práv národnostných menšín v modernej dobe.

Veríme, že zistené poznatky otvoria ďalšie okruhy otázok týkajúce sa detských práv, a najmä iniciujú diskusiu o ich uplatňovaní v živote našich detí. Pohľady, postoje a názory detí sú výzvou, na ktorú je potrebné náležite odpovede.