Kultúra a kreatívny priemysel dáva možnosti regiónu

Viete čo je kreatívny priemysel?Pracujete v kultúre?

V krátkosti o tom, kde všade môźete získať financie na VaŠe dobré nápady.

Aké odvetvia sem patria? Škála je naozaj široká. Podporiť môžete rôzne remeslá (výroba a ladenie hudobných nástrojov; výroba šperkov, keramiky; sklárske remeslá; remeslá spracúvajúce drevo, prútie, textil, kožu; atď.); nakladateľstvo v oblasti pc hier; dizajn, architektúru, reklamu; vizuálne umenie, scénické umenie, hudobné diela, umelecké vzdelávanie; vydávanie kníh, novín, časopisov; preklad kníh a iných literárnych prác; výrobu a distribúciu filmov, videozáznamov a tv programov; európske kiná; činnosti knižníc, archívov, múzeí a mnoho ďalších. Ak sa túžite začať živiť svojou tvorivosťou, potrebujete nakúpiť nové technológie na ďalší rozvoj Vášho kreatívneho podnikania alebo chcete jednoducho rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel, klikajte ďalej.

Kultúra národnostných menšín 2017

KNM 2017 -Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017 zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín výchovy a vzdelávania kprávam národnostných menšín, interetnického ainterkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z viacerých projektov, zaradených do jedného alebo viacerých podprogramov.

Program Kultúra národnostných menšín sa člení na nasledovné podprogramy:

1. zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,

1.1. edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov,

1.2. aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií,

1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby,

1.4. výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,

1.5. vzdelávacie projekty,

1.6. záujmová činnosť a využitie voľného času,

1.7. zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.

2. výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín

2.1. podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,

2.2. podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín,

2.3. analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín.

3. interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

3.1. podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom,

3.2. projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,

3.3. projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,

3.4. podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov,

3.5. podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín.

právnenými žiadat Objem disponibilných finančných prostriedkov na program Kultúra národnostných menšín 2017jevo výške 4500 000 eur. Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je500 eur a najvyššia možnávýška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie maximálna výška poskytnutej dotácie je 150 000 EUR . Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov,na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej vo výške 5 %z celkového rozpočtu projektu žiadosti.Termín postupu vyhodnocovania žiadostí:ermín ukončenia predkladania žiadostí je do 16.januára 2017

VIAC INFO NA: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2017/

Marketing

Kreatívny a kultúrny priemysel

Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

VIAC INFO

PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU ALEBO POSKYTNUTIE PORADENSTVA

Save

Save

Save

Save