Ahoj FutuReg!

Vitajte na stránke FutuReg Toto je náš prvý mesiac!

V skratke Vám predstavíme naše OZ, a to najmä cez stanovy a poslanie združenia, posolstvom OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FutuReg  je:

 • podpora budúcej generácie regiónu južného Slovenska,
 • záchrana a popularizácia multikultúrnych, multietnických a multilingválnych tradícií  Žitného ostrova a širokého okolia a jej prezentácia na Slovensku a v zahraničí,
 • popularizácia súčasného umeleckého, vedecko- výskumného a kultúrneho života,
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu Žitného ostrova, regiónov v Strednej Európe,
 • podpora a prezentácia kultúrnej činnosti historických národnostných menšín,
 • rozvíjanie „identity“, zlepšenie imidžu a propagácia regiónu doma a v zahraničí,
 • obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a slobôd v zmysle dohovoru o právach detí,
 • uplatňovanie princípu rovnoprávnosti detí a žien vo všetkých sférach spoločnosti,
 • podpora trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí v krajinách Strednej Európy,
 • rozvoj hospodárskeho rastu regiónu,
 • podpora rozvoja budúcej generácie, detí a mládeže pričom „V regióne je budúcnosť našich detí – Naše deti sú budúcnosťou nášho regiónu.“

 • presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí a žien.