Národná podpora Rómskej komunity na Slovensku

Rómske komunity tvoria dôležitú súčasť slovenskej spoločnosti, ale často čelia výzvam a prekážkam. Existuje však viacero projektov a iniciatív, ktoré sa zameriavajú na inkluzívnu spolocnosť v ktorej majú Rómovia rovnocenné miesto ako majorita. Tieto snahy sa týkajú rôznych oblastí, od vzdelávania cez  zdravotnú starostlivosť až po inklúziu. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z týchto iniciatív a projektoch, ktoré majú prospešný plyv na rómske komunity na Slovensku. Budeme sa zaoberať ich cieľmi, úspechmi a výzvami, ktorým čelia. Zobrazené príklady nám pomôžu pochopiť ako je dôležité mať nielen národný ale aj nezizkový sektor a komunitné neziskové organizácie, ktoré sa starajú o našu spoločnosť. Pozornosť budeme venovať najmä národným iniciatívam, ktoré budú obohatené príkladom aktivity neziskového sektoru.

Na začiatku 90. rokoch začali vznikať rómske kultúrne zväzy, folklórne súbory a periodiká. Profesionálne Divadlo Romathan jediným svojho druhu na Slovensku v Košiciach je jedným z prvých výsledkov týchto aktivít. Ďalšie organizácie, ktoré sa zaoberajú rómskou národnostnou menšinou na Slovensku, sú Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Rómov v Martine, Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Na Slovensku pôsobia aj mimovládne organizácie, ako napríklad Centrum sociálnej pomoci mladým (CESPOM), In Minorita, Kultúrno-výchovné občianske združenie Lačho drom, Kultúrne Združenie Rómov na Slovensku, OZ Nová cesta a Quo Vadis – občianske združenie, a moho ďalších.

Národné iniciatívy

Rómske iniciatívy a projekty na Slovensku hrajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní života rómskych komunít. Ich snahy smerujú k inklúzii, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a ekonomickej nezávislosti. Rómsky splnomocnenec Ján Hero uviedol, že v končiacom sa sedemročnom programovom období bolo uskutočnených niekoľko projektov, ktoré implementoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity aktívne pracuje na riešení problémov a podpore rómskych komunít. Za posledných sedem rokov boli zrealizované viaceré národné projekty v takmer 150 obciach s marginalizovanou rómskou komunitou. Tieto projekty zahŕňali terénnu sociálnu prácu, projekt inklúzie v materských školách, podporu vysporiadania pozemkov a komunitné služby.

Tieto projekty  boli identifikované na základe výberových kritérií a internej analýzy ARK. Oprávnenými užívateľmi je 60 obcí z Atlasu rómskych komunít. Tieto obce dosiahli najvyšší počet bodov v hodnotení a zároveň prejavili písomný súhlas so zapojením sa do NP RT. Metodológia výberu obcí uprednostňovala vyvážený pomer rómskej a nerómskej populácie v menších obciach v dobiehajúcich regiónoch. V týchto obciach sa nachádzajú najmenej rozvinuté, najviac sociálnym vylúčením postihnuté alebo ohrozené a najviac segregované marginalizované rómske komunity v rámci územia štátu. Tieto projekty sa aktívne uskutočňovali v troch krajoch: Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom. Viac ako polovica z nich sa nachádzala v Prešovskom kraji, nasledovanom Košickým a Banskobystrickým krajom. Sociálne služby boli poskytované 101-tisíc ľuďom, vrátane viac ako 5-tisíc detí.

V rámci projektu terénnej sociálnej práce v obciach sa podarilo zamestnať takmer 7-tisíc zamestnancov a oddlžiť viac ako 3-tisíc klientov. V oblasti komunitných služieb sa realizáciou kariérneho poradenstva poskytlo takmer 9-tisíc intervencií a zamestnalo viac ako 1 500 ľudí. Poskytnutím individuálnych služieb zamestnanosti sa zase zamestnalo takmer 3 400 Rómov.

V rámci národných projektov by stálo za zmienku projekt „Inklúzia“ v materských školách, ktorá poskytla  rodičovských asistentov, ktorí sa dovtedy nepodporovali. Viac ako 11-tisíc detí absolvovalo minimálne jeden školský rok predškolskej prípravy vďaka tomuto projektu.

Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom sa zameriava na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod rómskymi obydliami v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.  Je to prvýkrát v histórii Slovenska, kedy sa začala riešiť otázka vysporiadania vlastníckych vzťahov pod rómskymi obydliami. Čiastočne sa podarilo vysporiadať a previesť pozemky v 19 obciach do rúk Rómskeho obyvateľstva. Úkony v rámci projektu sú financované z Národného programu podpory vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Vznikol tiež nový Atlas rómskych komunít, ktorý zahŕňa 825 obcí na Slovensku. Atlas rómskych komunít, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, je dôležitým nástrojom na mapovanie štrukturálnych nerovností medzi Rómami a majoritnou populáciou. Obsahuje informácie o obciach s rómskymi osídleniami a ich životných podmienkach, čo umožňuje nápravu nerovností prostredníctvom verejných politík. Aj keď Atlas sa zameriava na mapovanie životných podmienok a dostupnosť služieb, nezahŕňa všetky aspekty znevýhodnení, ktorým Rómovia čelia. Napriek tomu je to cenný zdroj informácií. Prvý Atlas bol publikovaný v roku 2004, druhý v roku 2013 a tretí v roku 2019.

Pre konkrétne výsledky uvedieme príklad obce Jarovce (Sabinov), kde tieto národné inicatívy priniesly veľký prínos. V obci, kde žije takmer 8-tisíc obyvateľov, z toho 500 je Nerómov, sa vďaka týmto iniciatívam podarilo zvýšiť zamestnanosť v rámci rómskej komunity. Pred siedmimi rokmi bolo zamestnaných asi 50 ľudí, najmä v školách ako upratovačky alebo terénni pracovníci. Momentálne je zamestnaných okolo 700 až tisíc ľudí.

Spomínané národné projekty boli podporené v rámci programového obdobia 2014 – 2020 z operačného programu Ľudské zdroje.

 

Projekt Lepšia Budúcnosť pre mladých Rómov pod záštitou organizácie Človek v ohrození

Okrem národných iniciatív existuje nespočetne veľa neziskových organizácií, ktoré sa angažujú v podpore rómskej komunity. Ich práca zahŕňa rôzne oblasti, ako je vzdelávanie, sociálna integrácia, kultúra, zdravotná starostlivosť a ďalšie. Tieto organizácie často spolupracujú s miestnymi samosprávami, školami a inými inštitúciami na zlepšení životných podmienok Rómov.

V západnej časti Slovenska pod záštitou neziskovej organizácie Človek v ohrození vznikol projekt s názvom “Lepšia budúcnosť pre mladých Rómov”. Cieľom tohto projektu je poskytnúť rómskym deťom príležitosť pracovať na vytvorení lepšej budúcnosti. Projekt sa aktuálne rozvíja najmä v oblastiach Lozorno, Plavecký Štvrtok a Zlaté Klasy. Organizácia Človek v ohrození, ktorá pôsobí od roku 1999, spolupracuje s mladými ľuďmi z marginalizovaných rómskych komunít už od roku 2004 prostredníctvom piatich komunitných centier a dvoch pracovno-poradenských centier. Ich hlavným cieľom je motivovať týchto mladých ľudí, aby pokračovali vo vzdelávaní na strednej škole, získať prvú pracovnú skúsenosť a uviesť ich do sveta odborného vzdelávania a práce. Projekt podporuje štúdium duálnych odborov, kde teoretická časť vzdelávania je zabezpečená školou a praktické vzdelávanie prebieha priamo u zamestnávateľa. Žiaci získavajú aj štipendium, čo je veľkou pomocou pre rodiny.  Rodičia detí sú tiež zapojení a dostávajú podporu.

Tento rok spolupracovali už s 94 deťmi a ich rodinami, pričom 46 z nich získalo počas projektu pracovné príležitosti. Michaela Mudroňová, koordinátorka pracovného poradenstva v marginalizovaných rómskych komunitách v organizácii Človek v ohrození vysvetlila, že jednou z najväčších výziev, ktorým obyvatelia rómskych komunít dlhodobo čelia, je nízka úroveň vzdelania a zamestnanosti. Preto sa projekt “Lepšia budúcnosť pre mladých Rómov” zameral na prepájanie škôl a zamestnávateľov a organizácia intenzívne spolupracuje s vybranými základnými školami

Projekt sa začal v roku 2020 v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, ktorá je ambasádorom a investorom tohto projektu. Ich integračný program zamestnávania Rómov sa rozbehol nielen v Plaveckom Štvrtku, ale aj v ďalších lokalitách na Záhorí. Tento rok je už štvrtým rokom spolupráce.

Zdroje:

Na pomoc rómskej komunite pôjde v novom programovom období 907 mil. eur, tvrdí Ján Hero | Topky.sk

Ocenenie Roma Spirit štartuje svoj 16. ročník! – Roma Spirit

https://www.aktuality.sk/clanok/709280/projekty-ktore-zlepsuju-situaciu-romov-na-slovensku-budu-ocenene/

Na Záhorí funguje výnimočný projekt. Rómske deti vďaka nemu študujú a túžia sa zamestnať – SME | MY Záhorie

Medzi sedem projektov pre rómske komunity sa rozdelí viac ako milión eur – SME

Projekty, ktoré zlepšujú situáciu Rómov na Slovensku budú ocenené | Aktuality.sk

Desiatky miliónov eur majú pomôcť Rómom zamestnať sa, výzva má riešiť aj ďalšie problémy – SITA.sk

Rómska kultúra je živá. Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Štátna vedecká knižnica v Prešove to pripomenuli podujatím pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (nivam.sk)

Projekt “Centrum príležitostí Valaská – rozvoj multifunkčného inkluzívneho centra” – CCPV valaska test web (centrumprilezitosti.sk)

Centrum príležitostí na Horehroní pomôže nájsť prácu najzraniteľnejším (teraz.sk)