Ekonomický rast pomocou MVO v regióne

Viaceré faktory ovplyvňujú regionálny rozvoj. Prvky priestorovej štruktúry môžu predstavovať faktory rozvoja priestoru. Základnou súčasťou regionálneho rozvoja je ekonomický rast. Medzi tie najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú ekonomický rast patria práca, kapitál a technický pokrok. Okrem týchto uvedených faktorov sú naviac pre rozvoj regiónu dôležité aj geografická poloha, infraštruktúra, ekonomické činnosti, finančné zdroje,
kultúra a kultúrno-historické pamiatky, inštitúcie, sociálny kapitál, schopnosť učiť sa a inovovať. Všeobecne možno faktory rozvoja regiónov rozdeliť na dve skupiny a to na endogénne faktory a exogénne faktory. Konkurencieschopnosť regiónu je možné charakterizovať ako schopnosť regiónu produkovať tovary a služby, ktoré sa uplatnia na medzinárodných trhoch súčasne udržiavať vysokú a udržateľnú úroveň príjmov a zamestnanosti (Výrostková, 2010, s. 148 – 150).