Program podpory lokálnych komunít

Program podpory lokálnych komunít
Podmienky I. ročníka grantového programu
1. POPIS PROJEKTU
Družstevné podnikanie je spojené s demokratickým rozhodovaním a je založené na
myšlienke vzájomnej pomoci a od svojho vzniku plnili družstvá sociálnu funkciu,
podporovali rozvoj kultúry, vzdelávania, podporovali verejnoprospešný účel.
S cieľom nadviazať na toto historické dedičstvo a umožniť zapojenie sa verejnosti do riešenia rôznych
problémov, zveľaďovanie a rozvoj svojho okolia rozhodla sa Nadácia COOP Jednota vytvoriť nový
projekt zameraný na podporu lokálnych komunít.
2. CIEĽ PROJEKTU
Podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na
miestnom a regionálnom rozvoji, za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému,
s cieľom zvýšenia spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä
formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov.
3. FINANČNÝ GRANT
Finančné prostriedky určené na projekt „Program podpory lokálnych komunít“ poskytnú partneri
projektu: RAJO, a. s., Unilever Slovensko, spol. s.r.o. HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., COOP Jednota
Slovensko, spotrebné družstvo prostredníctvom nadácie Nadácia COOP Jednota.
4. TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVÍT:
1. Drobné stavby – komunitné záhrady
2. Grilovacie altánky a prístrešky
3. Lavičky a iný mestský mobilár
4. Výstavba autobusových zastávok
5. Podpora lokálnych športových klubov formou príspevkov na oblečenie
6. Outdoorové športové ihriská
7. Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
8. Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít
9. Súťaže vo varení- príležitosť pre stretnutia generácií, rozvíjanie vzťahov v komunitách
10.Výsadba a údržba zelene-budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí
11.Výstavba a údržba turistických trás a cyklociest
5.KTO MÔŽE POŽIADAŤ O UDELENIE FINANČNÉHO GRANTU
• Orgány miestnej samosprávy, Mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie
6. PODMIENKY ÚČASTI
• Záujemcovia o udelenie grantu musia vyplniť a zaslať formulár s popisom súťažného projektu
na COOP Jednotu, spotrebné družstvo v príslušnom regióne v termíne od 15.05.2017 do
15.07.2017 (rozhodujúci je dátum odoslania)
• Projekty musia byť zamerané na podporu lokálnych komunít, na podporu rozvoja miestnych
a regionálnych iniciatív a podporu účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za
účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému
• Väčšia časť grantu musí byť investovaná do dlhodobých aktivít
• Projekt musí pochádzať z mesta, obce, kde sa nachádza predajňa COOP Jednota a musí spadať
do jednej z podporovaných aktivít
• Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6 000 €.
O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty
7. OBSAH A FORMA SÚŤAŽNÉHO PROJEKTU
Každý projekt musí byť spracovaný vo forme formulára s nasledujúcimi údajmi:
• Názov projektu
• Predkladateľ
• Stručný popis projektu, jasne formulovaný nápad, nosná myšlienka
• Cieľ projektu
• Definovanie cieľových skupín, na koho sa bude projekt zameriavať
• Jasne definované finančné požiadavky
• Časový harmonogram
• Očakávané výsledky (napr. prínos pre obec, deti, spoločnosť, okolie, školu….)
• Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu
• Pokrytie projektu – lokálne, miestne, regionálne
8. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PROJEKTOV
• Jasne formulovaná myšlienka, nápad
• Definovanie cieľovej skupiny, pre ktorú bude projekt určený
• Sledovanie cieľa projektu
• Predpoklady na realizáciu projektu
• Prínos projektu
• Formálna stránka projektu
• Doterajšie skúsenosti s realizáciou projektu
• Využitie a predloženie dokladov preukazujúcich čerpanie finančných prostriedkov do 1 roka
od získania grantu
9. ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. Žiadosti o grant spolu s vypracovanými projektami (každá obec, alebo mesto 3 projekty) doručiť
poštou alebo osobne na regionálne vedenie COOP Jednoty, spotrebné družstvo v termíne od
15.05.2017 do 15.07.2017 (prvotný výber projektov, zo všetkých prihlásených má na starosti
regionálne vedenie COOP Jednoty, spotrebné družstvo)
2. Hlasovanie o projektoch:
a) COOP Jednota, spotrebné družstvo vyberie do finálneho hlasovania maximálne 3 projekty za obec
alebo mesto, ktoré postúpia do finálneho hlasovania – hlasovanie zabezpečí vo svojich predajniach
COOP Jednota, spotrebné družstvo vo svojom regióne
b) zákazníci prostredníctvom hlasovania na predajniach v termíne od 01.08.2017 do 30.09.2017 (za
každý zrealizovaný nákup v hodnote 5 € získa zákazník 1 žetón , ktorým zahlasuje za projekt, ktorý
chce aby bol zrealizovaný v jeho obci , alebo regióne . Žetón zákazník obdrží pri pokladni a vhodí ho
do urny určenej na hlasovanie) zahlasujú za projekt, ktorému bude pridelený grant
c) projekt, ktorý získa najväčší počet žetónov zašle COOP Jednota, spotrebné družstvo na adresu
nadácie v termíne do 05.10.2017
d) Nadácia COOP Jednota v termíne do 15.10.2017 zašle víťazným projektom grant, spolu 26
projektov
e) Informácie o víťazných projektoch budú zverejnené v mesiaci október na doleuvedenej webovej
stránke.
Poznámka:
Čím skôr zašlete súťažný projekt tým väčšie máte šance na udelenie finančného grantu. Projekty z
každého regiónu majú šancu na udelenie grantu.
10. PILOTNÁ FÁZA
Projekt začne pilotnou skúšobnou fázou – na základe poznatkov a dát sa potom upravia finálne
podmienky ďalšieho fungovania projektu
11. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
• O výsledkoch projektu budú informovaní iba tí predkladatelia, ktorých projekt bude
vyhlásený za víťazný
• Ostatní predkladatelia sa môžu oboznámiť s výsledkami na webovej stránke www.coop.sk .
Informácie o projekte „Program podpory lokálnych komunít“ nájdete aj na www.coop.sk alebo na
t. č. 02/58233269 p. Pažitnajová

 

https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit