MINORITY KIDS

O projekte Minority Kids sa dočítate na stránke.

Ciele a činnosť združenia v rámci projektu sú  najmä:

 • popularizovanie nových trendov na internete, alternatívne spôsoby vo výchove detí, ako aj v životospráve pri výchove detí,
 • monitorovanie situácie detí, mládeže v regióne a skúmanie dopadu na hospodárstvo regiónu,
 • presadzovanie advokačných aktivít, ktoré sa týkajú detí a ich matiek,

Spolupracujúce organizácie:

www.phoenix-ngo.sk

www.romanokher.eu

 • oživenie záujmu obyvateľstva o kultúrne, spoločenské, športové, historické a iné dianie,
 • organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí doma i v zahraničí /sympózia, výstavy, konferencie, festivaly, workshopy, koncerty, konferencie predstavenia, stretnutia, tréningové semináre, študijné návštevy, mimoškolská činnosť a výchova/
 • vytvorenie siete spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami,
 • podpora rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce,
 • spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, združeniami, orgánmi verejnej správy v tuzemsku i v zahraničí, kooperatívna iniciatíva s vedecko-výskumnými dielňami (think-tank)
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • prekladateľská činnosť v oblasti pôsobenia,
 • projektové poradenstvo,
 • výskum trhu a verejnej mienky,
 • vydavateľská a edičná činnosť ako napr. noviny, rozhlas, televízia, internet, propagačná práca, grafická práca, online knihy, audiovizuálna činnosť v oblasti kultúry a umenia
 • ochrana životného prostredia, kultúrneho bohatstva,
 • podpora vzdelávania a celoživotného vzdelávania,
 • podpora sociálno – ekonomického rozvoja regiónov,
 • všestranná podpora rozvoja talentu detí,
 • rozvoj a prezentácia kultúry a umenia /výtvarné umenie, hudba, tanec, literatúra, divadelníctvo, foto, video, kinematografia, architektúra/,
 • zachovanie a pestovanie miestnych a ľudových tradícií /piesne, tance, architektúra, kroje, remeslá, rozprávky, balady, gastronómia, zvyky, oslavy, sviatky atď./,
 • výskum a prezentácia hospodárstva, socio-ekonomického vývoja, histórie a kultúry, jazyka a identity príslušníkov, najmä regiónu Žitného ostrova a okolia,
 • dokumentačná činnosť v oblasti kultúry a umenia,
 • ochrana hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych a pamiatkových hodnôt /významné historické, spoločenské, krajinné, urbanistické, architektonické, vedecké, technické, výtvarné a umelecko-remeselné hodnoty/,
 • vytváranie inštitucionálnych, materiálnych, finančných a personálnych podmienok pre príležitostí detí v regióne a trvalo udržateľný regionálny rozvoj,
 • organizovanie voľno-časových aktivít pre deti, mládež a ich rodičov, zvláštnym dôrazom na cieľovú skupinu matiek a žien,
 • publikačné aktivity v tlačených a elektronických médiách,
 • popularizovanie nových trendov na internete, alternatívne spôsoby vo výchove detí, ako aj v životospráve pri výchove detí,
 • monitorovanie situácie detí, mládeže v regióne a skúmanie dopadu na hospodárstvo regiónu,
 • presadzovanie advokačných aktivít, ktoré sa týkajú detí a ich matiek,
 • propagácia a presadzovanie aktívnej participácii detí a mládeže pri prijímaní a implementácii rozhodnutí, ktoré sa dotýkajú ich práv a potrieb,
 • prispievanie k posilňovaniu postavenia ľudí pracujúcich s deťmi pri presadzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa,
 • podpora rozvoja a profesionálneho rastu žien na pracovnom trhu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova ideových, kultúrnych a duchovných hodnôt,
 • služby napomáhajúce vývoju regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zvyšovanie úrovne kvality života v regióne,
 • analýza a výskum spoločenských, ekonomických, právnych, kultúrnych a ďalších otázok,
 • prispievanie k zvyšovaniu odbornosti a k výchove mladých odborníkov,
 • podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom,
 • iniciácia projektov na spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých hodnôt a tradícií,
 • podpora rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické a informačno- poradenské služby,
 • podpora ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia (duševného i telesného) detí, žien a sociálne slabších skupín,
 • realizácia osvetovej činnosti s cieľom lepšie pochopiť odlišné skupiny spoločnosti,
 • iné činnosti súvisiace s cieľmi organizácie.