Experience Exchange among V4 and Georgian Youth for Building Sustainable Communities

We are pleased to present a compilation of analytical articles authored by Fellows from RSDI and our partner organizations from Visegrad countries. These articles reflect the efforts of five young individuals who undertook an exploration of the sustainable development challenges in their respective local communities and formulated valuable recommendations for stakeholders. These insightful articles are a testament to their effective utilization of the knowledge and experience acquired during the international summer school that we organized in Kutaisi.
The Gathering of Analytical Articles was developed as a part of the second phase of the Fellowship program under the project “Experience Exchange among V4 and Georgian Youth for Building Sustainable Communities” with a support from International Visegrad Fund.

You can download compilation Gathering of the Analytical Articles

S potešením vám predstavujeme zbierku analytických článkov, ktorých autormi sú štipendisti RSDI a našich partnerských organizácií z vyšehradských krajín. Tieto články odrážajú úsilie piatich mladých jednotlivcov, ktorí sa pustili do skúmania výziev udržateľného rozvoja vo svojich miestnych komunitách a formulovali cenné odporúčania pre zainteresované strany. Tieto podnetné články sú dôkazom ich efektívneho využitia vedomostí a skúseností získaných počas medzinárodnej letnej školy, ktorú sme zorganizovali v Kutaisi.
Zborník analytických článkov vznikol ako súčasť druhej fázy štipendijného programu v rámci projektu “Výmena skúseností medzi mládežou krajín V4 a Gruzínska pre budovanie udržateľných komunít” s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.