Rozvíjaj sa projektovo

Projektový a grantový management
Praktický vzdelávací kurz pre záujemcov o zamestnanie, ktorí si hľadajú prácu v oblasti projektového managementu, pre neziskové organizácie o tom, čo potrebujete vedieť o rozvoji projektov, aby ste mohli napísať, implementovať a dokončiť úspešný projekt.
Chcete implementovať super myšlienku, ale neviete, kde na to nájsť zdroj? Aj keď viete, kam sa prihlásiť, neviete, ako začať? Možno ste už napísali žiadosť, ale tá nebola úspešná a chcete ju prepracovať? Chcete prehľad o svete źiadostí? Alebo „len“ získať nové vedomosti o zaujímavej téme, ktorá by vám mohla otvoriť nové obzory?
Koho by mohlo zaujímať školenie?
=záujemcovia o prácu, ktorí si hľadajú prácu v oblasti projektového alebo grantového managementu
=občianske združenia, neziskové organizácie, obce kultúrne a iné neziskové inštitúcie

0. Modul kurzu: Vzdelávací workshopov o tom, čo potrebujete vedieť o svete tendrov, grantov a žiadostí, aby ste dokončili úspešný projekt. Chceli by ste zrealizovať svoj nápad pre verejnoprospešný účel, no neviete, kde zohnať zdroje? Aj keď viete, kde sa prihlásiť, neviete, ako začať? Možno ste už podali žiadosť, ale v tom čase nebola úspešná a chceli by ste ju upraviť? Chceli by ste získať prehľad vo svete aplikácií? Alebo len chcete získať nové poznatky o zaujímavej téme, ktorá vám môže otvoriť nové obzory? Čo sa môžete naučiť počas tréningového programu?

Obsah kurzu PROJEKT MANAGEMENT – 10 modulov

 1. Definícia projektu, definícia managementu, dobré príklady, medzinárodné projekty,
 2. Základy projektového manažmentu, myšlienka projektu, budovanie projektového tímu,
 3. Príprava akčného a strrrategického plánu
 4. Vyhľadávanie vhodných príležitostí rastu,startupy, akcelerátory, projekty,projektové a startupové výzvy, aktuálne dotácie pre firmy,
 5. Úvod do domácich, európskych a medzinárodných projektových systémov,
 6. Efektívny digitálny systém implementácie návrhov, príprava marketingového plánu
 7. Budovanie projektového tímu,management európskych a medzinárodných systémoch,HR projektu
 8. Systém implementácie projektov v konkrétnych odvetviach, príprava finančného projektového plánu
 9. Systém monitoringu, kontroling, záverečné správy, aktuálne podnikateľské, príprava kontrolingové plánu
 10. Základy projektového managementu pre task-oriented a people-oriented manažérov, základy riadenie ľudí pod stresom, základy riadenia mirkomanatementu delegácia úloh, Eisenhowerova matica

Obsah kurzu (GRANT MANAGEMENT – 10 modulov)

 1. Dotačné systémy EÚ, štrukturálne fondy, myšlienka projektu,projektové myslenie
 2. Workshop, budovanie projektového tímu, SMART ciele
 3. Vyhľadávanie vhodných žiadostí, orientácia v domácich, európskych a medzinárodných systémoch,
 4. Efektívny systém implementácie projektov, príprava projektového návrhu,Gantt charty
 5.  Vyhľadávanie ponúk, orientácia v domácich, európskych a medzinárodných systémoch,
 6. Efektívny systém implementácie projektov, príprava projektového návrhu.
 7. Kvalitné, obsahovo a formálne vhodné spracovanie grantov,
 8. Správy a reporting, systém monitoringu grantov, identifikátory a merateľné ukazovateľe,
 9. Kontroling, záverečné  a interim správy
 10. Vyúčtovanie projektov, verejné obstarávanie, finančné riadenie grantov

Moduly je možné navštevovať aj jednotlivo, sú však na seba postavené, preto sa kvôli výsledku odporúča zúčastniť sa celého kurzu.

Čo sa naučíte pre novú pozíciu projektový manažér – grantový manažér?
 • riadenie projektov,plánovanie, kontroling, finančný management, marketingový management
 • projektový tím a delegovanie
 • projektové myslenie a strategické vnímanie
 • akčný plán, strategický plán a praktické vedomosti pre
 • sledovanie aktuálnych výziev a možnosti čerpania štrukturálnych fondov, dotácií a grantov
 • konzultovanie možnosti spracovania a predkladania projektových zámerov s jednotlivými organizačnými zložkami,
 • vypracovávanie žiadostí o finančný príspevok financovaných z externých finančných zdrojov,
 • implementácia, koordinácia a riadenie projektov financovaného z externých finančných zdrojov,
 • zastrešenie plynulých procesov na priebežnú implementáciu a monitorovanie aktivít projektu a predkladanie dokumentácie priebežného a následného monitorovania podľa Príručky a usmernenia poskytovateľa finančnej pomoci,
 • riadenie projektových tímov k implementácii projektu,
 • komunikácia s poskytovateľmi finančnej pomoci (Sprostredkovateľský orgán, Riadiaci orgán a pod.),
 • zodpovednosť za implementáciu a finančné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia zdrojov finančnej pomoci, platnými právnymi predpismi, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa finančnej pomoci,
 • zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu, finančného plánu projektu, za čerpanie rozpočtu a za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, za prípravu a včasné predkladanie ŽoP,
 • sledovať platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ.
Kde sa viete na pracovnom trhu uplatniť?
 • Fundraising manager
 • Projekt manager
 • Grantový manager
 • Referent EÚ fondov a dotácií
 • Koordinátor EÚ projektov
 • Vedúci neziskovej organizácie
Čo Vás môže záujímať na školení?
 • ako fundraisovať pre biznis plán
 • ako na to so startupmi
 • aké dotácie si vybrať z menej náročnýchVyšehradský fond, INTERREG, Nórsky fond, Erasmus+,
 • aké bruselské výzvy sú aktuálne otvorené Horizont 2020, Európa pre občanov, Kreatívna Európa atď.
Základné informácie kurzu
 • Organizátor: FutuReg PT, www.futureg.sk
 • Miesto: ONLINE, Meets záujemcovia po registrácii dostanú odkaz na prihlásenie
 • Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa školiace materiály, prezentácie, prípadové štúdie a vyzdvihnutie zadaní počas kurzu: 150 eur / deň
 • Účastníci celej série školení získavajú certifikát projektového managementu. (1500 eur)
 • Kurz prebieha pri minimálnom počte 3 a maximálne 10 účastníkoch, účastníci dostanú online vstup po registrácii k učebným materiálom.
 • Školiteľka PhDr. Lívia Bott Domonkos,PhD je lektorkou, konzultantkou, predsedkyňou o.z. FutuReg a mediátorkou, lektorkou predmetov Sociológia, Metodológia výskumu na VŠSvAlžbety v Dunajskej Strede a lektoruje predmet Managementu programov a projektov EÚ na Katedre Medzinárodného Managementu, Fakulty Managementu Univerzity Komenského, kde vedie študentov k praktickej práci počas cvičení. Je spoluautorkou univerzitnej učebnice Regionálna ekonomická politika EÚ .
 • Tešíme sa na vás na online školení!

Ako sa prihlásiť?

Kedy prebieha kurz?

Náš kurz prebieha v týchto termínoch resp. po vzájomnej dohode.Možnosť absolvovať online alebo offline v okrese Dunajská Streda.
 • GRANTOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 3. decembra – 23.decembra 2022 každý deň počas 20  dní (100 hodín)tempo vhodné pre pracujúcich popri zamestnaní
 • GRANTOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 27.decembra – 6. januára 2022 každý deň počas 10 dní  (100 hodín) intenzívny denný kurz &organizátor si vyhradzuje právo na zmenu dátumu na skorší alebo neskorší, tempo vhodné pre čiastočne, flexibilne a voľnejšie zamestnaných

 • POZOT OD JANUÁRA MAME TEMATICKY ROZLÍŠENÉ KURZY PODĽA CIEĽOVÝCH SKUPÍN
 • GRANTOVÝ MANAGEMENT  9.januára – 28. januára 2023 každý deň počas 20 dní (100 hodín) tempo vhodné pre pracujúcich popri zamestnaní, vhodné pre neziskový sektor
 • GRANTOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 16.januára – 29. januára 2022 každý deň počas 10 dní  (100 hodín) intenzívny denný kurz &organizátor si vyhradzuje právo na zmenu dátumu na skorší alebo neskorší, tempo vhodné pre čiastočne, flexibilne a voľnejšie zamestnaných
 • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 6.februára – 26. februára 2023 každý deň počas 20 dní (100 hodín) tempo vhodné pre pracujúcich popri zamestnaní tempo vhodné pre čiastočne, flexibilne a voľnejšie zamestnaných, vhodnejšie pre firemný sektor

Farby označujú tempo kurzu podľa časových možností kandidátov, na intenzívnych kurzoch sa školí cez deň a pracuje sa individuálne vo večerných hodinách na projektovh a na úloháach.Na menej intenzívnych kurzov

Záujemca si eviduje svoje hodiny počas kurzu podľa odpočúvaných Meets hodín, študijných materiálov, ďalej si eviduje čas ptorebný na prípravu projektovej žiadost alebo splnenie úloh.

Kurz je možné opakovať a kombinovať, aby účastník dosiahol počet hodín 100 trávených na projekte.

 • oranžový kurz = intenzívny, vhodné pre študentov, internistov
 • zelený kurz = normálne tempo, vhodné pre pracujúcich
 • modrý kurz = normálne tempo vhodné pre pracujúcich vo firmenom prostredí

 

 • Prečo sú kurzy takéto intenzívne?
  Ak sa chcete stať grantovým a projektovým panagérom je potrebné pochopiť dátumy, termíny a pracovať na čas, ktorý si niekedy vyžaduje extrémne podmienky tzv „last minute“ .
 • Na kurzoch vypracuvávame reálny projekt, ktorý musíme odovzdať na „deadline“
 • organizátor si vyhradzuje právo na zmenu dátumu na skorší alebo neskorší termín resp podľa dohody podľa konkrétnych požiadaviek

Ako sa kurz uhrádza?

 • Cena 10 dňového komplexného vzdelávacieho kurzu zahrňuje 40 hodín prednášok a 60 hodín praktickou úlohou a konzultáciami vo forme konkrétneho pripraveného projektu grantu v hodnote 1500 EUR.
 • Ak chcete kurz absolvovať úplne zadarmo tak sa zaregistrujte ako ZoZ na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny SR.
  https://www.upsvr.gov.sk/…/narodny-projekt-nestrat…

Chcete mať viac informácii o tom, ako mať kurz zadarmo?

 • Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.
  VIAC INFO na https://futureg.sk/rozvijaj-sa-palyazzatok-2/