Suburban

E-BOOKY

    

 

Nový výskum KULTÚRA A SUBURBANIZÁCIA:

Štúdia sa zameriava na suburbánne oblasti v prímestskej zóne Bratislavy, pri hlavnom meste Slovenska, v aglomeráciách a v okrajových regiónoch, konkrétne na území Žitného ostrova – na južnom Slovensku. Osobitná pozornosť sa venuje rýchlemu demografickému rastu obyvateľstva prostredníctvom suburbanizačných procesov. Okrem všeobecne akceptovateľných štatistických údajov existujú primárne údaje získané prostredníctvom prieskumu v prímestských obciach s 545 analyzovanými dotazníkmi. Zdôrazňuje sociálno-ekonomický efekt suburbanizácie, po všetkých jej dopadoch na obyvateľov žijúcich na slovenských predmestiach. Skúmajú sa dve dôležité hypotézy. Po prvé, že táto suburbanizácia má preukázateľný vplyv na regionálny kultúrny rozvoj suburbie Bratislavy. Po druhé, okrem rozvoja hlavného mesta Slovenska analyzuje vplyv na kvalitu kultúrnych služieb pre obyvateľov suburbií pomocou dotazníkov Prvá hypotéza sa analyzuje situačnou ekonomickou analýzou prostredníctvom sekundárnych štatistických a makroekonomických údajov s dôrazom na kultúrne subjekty. Druhá hypotéza založená na prieskume využíva kvantitatívne a kvalitatívne metódy, dotazník zisťuje postoje  obyvateľov predmestia o kultúre a kultúrnej identite. Štúdia nakoniec sumarizuje, či suburbanizácia v poslednom desaťročí prehĺbila rozdiely v socio-ekonomickom, demografickom  a kultúrnom vývoji v typickom mikroregióne.

Výskum:KULTÚRA a SUBURBANIZACIAverzia dlhá

FREE DOWNLOAD ZÁVEREČNEJ SPRÁVY:

Suburbanizácia a kultúra:ZÁVEREČNÁ VÝSKUMNÁ SPRÁVA skrátená

 

Cieľom práce je skúmať, ako suburbanizovaný priestor vplýva na ľudí a ako ľudia následne vplývajú na hospodárstvo. Interdisciplinárny výskum testuje hypotézu, či regionálna identita prispieva k hospodárskemu rastu regiónu alebo naopak, ak je región hospodársky vyspelý, či tento fakt pozitívne ovplyvňuje imidž a identitu teritória, regiónu, ako geograficko – hospodárskeho celku.

Proces suburbanizácie je považovaný za jeden z najvýznamnejších transformačných procesov intraurbánnych štruktúr v postkomunistických mestách. Zmeny sa prejavujú najmä v tých častiach miest, kde využívanie priestoru nereflektuje nové sociálno-ekonomické podmienky. V postkomunistických mestách sú to na jednej strane centrum a niektoré priľahlé štvrte vnútorného mesta, na druhej strane sú to okraje mesta a prímestská zóna.  Suburbanizácia zasahuje práve periférne časti mesta a zónu, ktorá bezprostredne obklopuje kompaktné mesto, t.j. prímestskú (suburbánnu) zónu. Vymedzenie procesu suburbanizácie teda priamo súvisí s týmto priestorom. Z hľadiska miery komplexnosti, vyjadrujúcej vplyv tohto procesu na parciálne intraurbánne štruktúry, patrí do skupiny komplexných transformačných procesov. Tieto procesy sa prejavujú vo všetkých troch parciálnych intraurbánnych štruktúrach – morfologickej, funkčnej a sociálno-demografickej.

V našom príspevku, ktorý má najmä teoreticko-metodologický charakter, prediskutujeme konceptualizáciu procesu suburbanizácie v rozličných bádateľských kontextoch a v rozličných krajinách. V empirickej časti príspevku sa pokúsime zistiť, či je možné identifikovať prejavy rezidenčnej suburbanizácie v prímestskej zóne Bratislavy a či sú tieto javy skôr  prirodzené pre tento proces. Na základe predchádzajúcich analýz sa potvrdzuje názor, že proces suburbanizácie sa mení v závislosti od dopytu a súčasne samozrejme aj od ponuky na trhu nehnuteľností. To v praxi znamená, že v prípade slabého, podkapitalizovaného trhu s nehnuteľnosťami nie je výrazný, avšak v čase hospodárskeho rastu, nárastu trhu s nehnuteľnosťami a lacných úverov sa posilňuje.  V súčasnosti prežívame dôsledky krízy, ktorá trh s nehnuteľnosťami zasiahla koncom roka 2008 a preto o jeho vplyvoch na suburbanizáciu ešte nemáme presné poznatky. V každom prípade však môžeme tieto vplyv odhadnúť a uvažovať o nich. Súčasne sa musíme zaoberať aj skutočnosťou, že fenomén suburbanizácie je súčasťou vývojového procesu miest, a ten ako taký nie je konštantný, ale mení sa v čase a priestore. Táto zmena môže byť pomerne rýchla. Nárast sa teda môže zastaviť, dokonca môže dôjsť aj poklesu a na trhu nehnuteľností sa dokonca môžu začať úplne nové procesy.

SÚHRNNÁ VYSKUMNÁ SPRÁVA NA STIAHNUTIE

DOWNLOAD 31122018 SURBUBANIZACIA FINAL SPRAVA

ONLINE DOTAZNÍK

https://docs.google.com/forms/d/1R-_CnO6KlY7Gx9E4dsbC–oMccKSdcSoY8XkOuKimTc/prefill

Prosíme Vás o vyplnenie anonymného dotazníka pod názvom „Suburbanizácia a identita“, ktorého zámerom je pozbierať podklady k socioekonomickému výskumu v oblasti identity suburbánnych regiónov v okolí hlavného mesta, Bratislavy.

Výskum, ktorého hlavnou témou je otázka skúmania regionálnej identity a tzv. „imidžu“ regiónov má za cieľ skúmať aktuálne trendy dynamicky sa vyvíjajúcej kultúrnej identity tzv.“novodobých obcí“ hlavne regiónu Žitného ostrova, pričom porovnáva aj suburbanizáciu inými obcami vo svete.

Projekt sa realizuje vďaka dotácie z Fondu pre národnostné menšiny – Kultminor.
S poďakovaním: PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. štatutár OZ FutuReg.

Vysvetlivky: suburbánna zóna – Prímestská zóna (angl. suburban zone, hu.külvárosi térség, szuburbán terület )Podľa S. Liszewského a W. Maika pod ňou rozumieme prechodné teritoriálne pásmo, ktoré bezprostredne obklopuje kompaktné mesto a zároveň je súčasťou mestskej aglomerácie.